FAN­GET I JUR

Al­vor­ligt sy­ge dan­ske­re som Jo­hn­ny Zaar får ind­dra­get de­res kø­re­kort, for­di de mod­ta­ger be­hand­ling med me­di­cinsk can­na­bis

BT - - NF ER - Ni­els Pe­der­sen niep@ bt. dk to­th@ bt. dk

LOV­LIG CAN­NA­BIS

To­bi­as Tho­ma­sen Jo­hn­ny Zaars spe­ci­al­byg­ge­de han­di­cap­bil hol­der stille på gårds­plad­sen. Og den 58- åri­ge før­tids­pen­sio­nist er læn­ket til sit hjem.

Det er kon­se­kven­sen af, at Rigs­po­li­ti­et har ind­dra­get Jo­hn­ny Zaars kø­re­kort, for­di han mod­ta­ger be­hand­ling med lov­lig me­di­cinsk can­na­bis.

Hund­red­vis af sy­ge og han­di­cap­pe­de dan­ske­re ri­si­ke­rer sam­me skæb­ne som Jo­hn­ny Zaar, for­di de lov­ligt bli­ver be­hand­let med me­di­cinsk can­na­bis.

Jo­hn­ny Zaar er ramt af af tarm­li­del­sen cro­hns syg­dom og har oste­o­por­o­se, så han er fuld­stæn­dig af­hæn­gig af sin bil, når han skal be­væ­ge sig uden­for hjem­met i ve­stjy­ske Bork. Men hans hel­bred er li­ge så af­hæn­gigt af be­hand­lin­gen med lov­lig me­di­cinsk can­na­bis, nær­me­re be­stemt læ­ge­mid­let Ma­ri­nol. Jo­hn­ny Zaar har ta­get Ma­ri­nol i over ot­te år, og det har øget hans livskva­li­tet be­trag­te­ligt ved bå­de at lin­dre hans el­lers vold­som­me smer­ter og gø­re ham i stand til at be­væ­ge sig over kor­te­re di­stan­cer uden hjæl­pe­mid­ler.

Må væl­ge me­di­cin fra

Nu fø­ler Jo­hn­ny Zaar sig nødsa­get til at væl­ge me­di­ci­nen fra.

» Jeg har valgt ik­ke at fort­sæt­te med me­di­cinsk can­na­bis, for jeg kan sim­pelt­hen ik­ke und­væ­re mit kø­re­kort. Jeg er med an­dre ord dømt til at sid­de der­hjem­me og kuk­ke­lu­re, hvis ik­ke jeg fra­væl­ger Ma­ri­nol, og det vil jeg ik­ke. Jeg vil ik­ke ba­re sid­de der­hjem­me på min fla­de og mod­ta­ge of­fent­li­ge ydel­ser. Der­for kø­rer jeg om­kring 30- 40.000 km om året, da jeg del­ta­ger i me­get be­sty­rel­ses­ar­bej­de lo­kalt og rundt om i lan­det, « si­ger Jo­hn­ny Zaar til BT.

Bå­de et hø­rings­svar fra da­væ­ren­de ju­stits­mi­ni­ster Mor­ten Bødskov ( S) og færds­els­lo­vens pa­ra­graf 54, stk. 1 slår el­lers fast, at man godt må kø­re bil, hvis man ind­ta­ger Ma­ri­nol el­ler an­dre læ­ge­mid­ler med me­di­cinsk can­na­bis, ud­skre­vet på en lov­lig recept. Der er hel­ler ik­ke en rød ad­var­sel­stre­kant på Ma­ri­nol­pak­ker­ne.

Jo­hn­ny Zaars egen læ­ge har sagt godt for, at han kan kø­re bil med Ma­ri­nol i blo­det.

» Pa­tien­ten er fuld­stæn­dig upå­vir­ket af ind­ta­gel­se af Ma­ri­nol i den ud­skrev­ne re­cept­plig­ti­ge do­sis, « skrev Jo­hn­ny Zaars læ­ge den 15. sep­tem­ber 2014.

Men i kø­re­kort­be­kendt­gø­rel­sen står der, at kø­re­kor­tet kan ind­dra­ges ’ på grund af kø­re­kor­tin­de­ha­ve­rens af­hæn­gig­hed af eu­fori­se­ren­de stoffer’.

Ind­ta­gel­sen af me­di­cinsk can­na­bis stri­der og­så imod Sund­heds­sty­rel­sens nult­o­le­ran­cepo­li­tik over­for stof­fet THC, som fin­des i bå­de hash og me­di­cinsk can­na­bis.

Det har Rigs­po­li­ti­et lagt til grund, da de 29. ju­ni stad­fæ­ste­de Midt- og Ve­stjyl­lands Po­li­tis af­gø­rel­se om, at Jo­hn­ny Zaar skul­le ha­ve fra­ta­get kø­re­kor­tet.

Juri­disk ka­os

» Der hersker juri­disk ka­os på det her sags­om­rå­de, « si­ger Jo­hn­ny Zaars ad­vo­kat Knud Folds­cha­ck, som fø­rer en ræk­ke sa­ger på veg­ne af dan­ske­re, der er ble­vet fra­ta­get kø­re­kor­tet på grund af hash- ryg­ning.

Han på­pe­ger, at den ny­e­ste forsk­ning på om­rå­det vi­ser, at man ik­ke er på­vir­ket af THC i me­re end et par ti­mer, selv­om det kan spo­res i blo­det i da­ge­vis.

Der­for me­ner Knud Folds­cha­ck, at ik­ke blot al­vor­ligt sy­ge dan­ske­re, som ta­ger me­di­cinsk can­na­bis helt lov­ligt, men og­så de tu­sind­vis, der bru­ger hash som rus­mid­del, bli­ver uret­fær­digt dømt.

» Nult­o­le­ran­cepo­li­tik­ken hol­der sim­pelt­hen ik­ke me­re. Fuld­stæn­dig uskyl­di­ge men­ne­sker får fra­ta­get de­res kø­re­kort og en­der som kon­se­kvens der­af of­te med at mi­ste de­res job til ska­de for bå­de dem selv og sam­fun­det. Det er en ka­ta­stro­fe, « si­ger han.

Og­så tid­li­ge­re so­ci­a­lover­læ­ge i Kø­ben­havns Kom­mu­ne Pe­ter Ege er ry­stet over af­gø­rel­sen i Jo­hn­ny Zaars sag.

» Jeg sy­nes, det er et uri­me­ligt valg, han bli­ver stil­let over­for. Når han re­gel­mæs­sigt ta­ger Ma­ri­nol, ud­vik­ler han en to­le­ran­ce over­for virk­nin­ger af præ­pa­ra­tet, der ned­sæt­ter kø­re­fær­dig­he­den. Det er en helt uri­me­lig af­gø­rel­se, « si­ger Pe­ter Ege.

Må kø­re på me­ta­don

» Hvis pa­tien­ter er i smer­te­be­hand­ling med mor­fin el­ler ved­li­ge­hol­del­ses­be­hand­ling med me­ta­don, bli­ver de ik­ke knal­det, når de kø­rer bil. For her ta­ger man højde for, at der ud­vik­les to­le­ran­ce over­for præ­pa­ra- ter­ne, « fort­sæt­ter han. I ste­det anbefaler Pe­ter Ege at la­de pa­tien­ter, som be­hand­les med me­di­cinsk can­na­bis gen­nem­gå en prø­ve, hvor de­res på­virk­nings­grad og kon­cen­tra­tio­nen af THC i blo­det bli­ver un­der­søgt, og la­de den læg­ge til grund for af­gø­rel­sen.

Ind­til for to et halvt år si­den var Jo­hn­ny Zaars er­fa­ring med me­di­cinsk can­na­bis en rig­tig sol­strå­le­hi­sto­rie.

I 1991 fik han kon­sta­te­ret tarm­li­del­sen cro­hns syg­dom, som be­tød, at han måt­te gen­nem­gå tre ope­ra­tio­ner, hvor læ­ger­ne hver gang måt­te fjer­ne et styk­ke af tar­men. Ope­ra­tio­ner­ne øde­lag­de hans ner­ve­sy­stem og gav ham store smer­ter. Si­den har han og­så få­et oste­o­por­o­se, som har gi­vet Jo­hn­ny Zaar så stort be­svær med at gå, at han måt­te gå på før­tids­pen­sion. Men ef­ter læ­gens hen­vis­ning be­gynd­te han at ta­ge lov­lig me­di­cinsk can­na­bis, og så ske­te der no­get.

» Jeg kun­ne ik­ke gå, før jeg be­gynd­te på Ma­ri­nol. Me­di­ci­nen har gi­vet mig et me­get bed­re liv og be­ty­det, at jeg igen kan gå. Før jeg be­gynd­te på me­di­cinsk can­na­bis gik min syg­dom kun én vej – nedad. Jeg skul­le den­gang ha­ve sid­det i kø­re­stol, og vi har end­da dis­ku­te­ret, om jeg i ste­det skul­le bo på ple­je­hjem, hvor min ko­ne og mi­ne børn kun­ne kom­me og be­sø­ge mig. Sim­pelt­hen for­di det var me­re vær­digt, « si­ger Jo­hn­ny Zaar.

Fryg­ter for kon­se­kven­ser­ne

Nu fryg­ter han for kon­se­kven­ser­ne ved at stop­pe med at ta­ge Ma­ri­nol.

» Det kan væ­re, det er de frem­tids­ud­sig­ter, jeg får nu, med et liv uden me­di­cinsk can­na­bis, « si­ger Jo­hn­ny Zaar, som nu vil brin­ge sa­gen for dom­sto­len.

Hans ad­vo­kat Knud Folds­cha­ck er vil­lig til at gå end­nu læn­ge­re.

» Om nød­ven­digt vil vi gå til men­ne­ske­ret­tig­heds­dom­sto­len i Haag. Det her hand­ler i sid­ste en­de om ret­tig­he­der i for­hold til de in­ter­na­tio­na­le kon­ven­tio­ner. Man er in­de at fra­ta­ge et men­ne­ske mu­lig­he­den for fri be­væ­ge­lig­hed, « si­ger han.

BT har fo­re­lagt Rigs­po­li­ti­et kri­tik­ken, men de ud­ta­ler sig ik­ke om en­keltsa­ger.

» Me­re ge­ne­relt kan Rigs­po­li­ti­et imid­ler­tid op­ly­se, at man for at få ud­stedt el­ler be­va­re sit kø­re­kort af hen­syn til færds­els­sik­ker­he­den skal op­fyl­de de hel­breds­mæs­si­ge be­tin­gel­ser i færds­els­lo­ven og kø­re­kort­be­kendt­gø­rel­sen, « skri­ver Rigs­po­li­ti­et i et svar til BT.

MANDAG 27. JULI 2015

Jo­hn­ny Zaar kan ik­ke læn­ge­re bru­ge sin han­di­cap­bil, for­di han har få­et ind­dra­get kø­re­kor­tet som føl­ge af si­ne be­hand­lin­ger med lov­lig me­di­cinsk can­na­bis. Fo­to: Astrid Da­lum

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.