Vej­led­ning un­der­sø­ges

BT - - NYHEDER - Ni­els Pe­der­sen niep@ bt. dk

TIL RE­VI­SION

Rigs­po­li­ti­et ba­se­rer sin af­gø­rel­se i Jo­hn­ny Zaars sag på Sund­heds­sty­rel­sens an­be­fa­lin­ger, og de står sta­dig ved magt.

Det for­tæl­ler em­bedslæ­ge Hen­rik L. Hansen fra Sund­heds­sty­rel­sen til BT i et skrift­ligt svar.

’ Som det frem­går af den gæl­den­de vej­led­ning om or­di­na­tion af af­hæn­gig­heds­ska­ben­de læ­ge­mid­ler, anbefaler Sund­heds­sty­rel­sen sæd­van­lig­vis ik­ke kø­re­kort til per­so­ner, der be­hand­les med læ­ge­mid­ler in­de­hol­den­de can­na­bi­sek­strakt ( te­tra­hy­dro­can­na­bi­nol) el­ler til­sva­ren­de stoffer’. De ba­se­rer iføl­ge em­bedslæ­gen vur­de­rin­gen på den forsk­ning, der var til­gæn­ge­lig, da loven om nult­o­le­ran­ce mod hash blev ind­ført for to et halvt år si­den.

Fær­sels­sik­ker­hed

» Sund­heds­sty­rel­sens an­be­fa­lin­ger bygger på den ek­si­ste­ren­de vi­den om virk­nin­gen af can­na­bis i 2013. Sund­heds­sty­rel­sens sund­heds­fag­li­ge vur­de­ring er, at can­na­bis og be­slæg­te­de stoffer, uan­set om det er ind­ta­get i over­ens­stem­mel­se med en recept, vur­de­res at kun­ne brin­ge færds­els­sik­ker­he­den i fa­re, « si­ger Hen­rik L. Hansen.

Sund­heds­sty­rel­sen

ar- bej­der dog på at brin­ge vej­led­nin­gen på om­rå­det up to da­te.

» Vi er i gang med at re­vi­de­re vej­led­nin­gen og vil i den for­bin­del­se og­så se på lit­te­ra­tu­ren og den ny­e­ste vi­den om læ­ge­mid­ler af be­tyd­ning for tra­fik­sik­ker­he­den. Even­tu­el­le for­slag til æn­drin­ger vil bli­ve fo­re­lagt Justits­mi­ni­ste­ri­et. «

Si­den be­gyn­del­sen af 2013 har dan­ske­re mi­stet kø­re­kor­tet, hvis de blev stop­pet med over 0,001 mil­li­gram af det ak­ti­ve stof i can­na­bis, THC, per kg blod. Iføl­ge færds­els­lo­ven må man dog ger­ne kø­re bil, hvis man har ind­ta­get me­di­cinsk can­na­bis på lov­lig recept.

Læ­ge­mid­let Ma­ri­nol in­de­hol­der me­di­cinsk can­na­bis og har gi­vet 58- åri­ge Jo­hn­ny Zaar mar­kant me­re livskva­li­tet. Men nu må han væl­ge me­di­ci­nen fra. Fo­to: Astrid Da­lum

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.