DROP­PER STOR JULESATSNING

Am­bi­tio­ner­ne var ‘ tårn­hø­je’, men nu har TV2 truk­ket sig ud af et stort an­lagt ju­le- pro­jekt

BT - - NF ER - Kir­sten Er­lends­son ke@ bt. dk ufjo@ bt. dk Fo­to: Scan­pix

SKROT­TET PRO­JEKT

Uf­fe Jør­gen­sen Od­de

TV2 vil­le gi­ve DR bag­hjul og sæt­te sig ben­hårdt på ju­le­ka­len­der- mag­ten. Men nu er den stør­ste ju­le- am­bi­tion i åre­vis drop­pet. Det kan BT i dag for­tæl­le.

For min­dre end et år si­den smed TV2 en bom­be i den dan­ske tv- ver­den, da fik­tions­chef Katrine Vogel­sang i BT of­fent­lig­gjor­de, at tv- sta­tio­nen hav­de ind­ledt et stør­re ar­bej­de, der skul­le re­sul­te­re i tre sæ­so­ner af ju­le­e­ven­tyr­se­ri­en ’ Nis­se­a­ka­de­mi­et’, som ef­ter pla­nen skul­le vi­ses i 2017, 2019 og 2021.

» Vi vil ger­ne ska­be et nyt uni­vers, og hvor vo­res ju­le­ka­len­de­re i de se­ne­re år har væ­ret for­ank­ret i den rig­ti­ge ver­den, går vi nu ind i en ren even­tyr­ver­den. Her har vi ske­let til Pyrus, der, ud­over at væ­re en helt fan­ta­stisk ju­le­klas­si­ker, har væ­ret et uni­vers, man kan ven­de tilbage til fle­re år i træk, og som er re­fe­ren­ce­ram­me for fle­re ge­ne­ra­tio­ner af børn. Det gi­ver en sam­men­hængs­kraft og et fæl­les­skab, « sag­de Katrine Vogel­sang til BT i de­cem­ber 2014.

Am­bi­tions­ni­veau­et var ‘ tårn­højt’ for ’ Nis­se­a­ka­de­mi­et’. Men nu, min­dre end et år ef­ter den of­fen­si­ve ud­mel­ding, er pro­jek­tet drop­pet.

Det be­kræf­ter fik­tions­chef Katrine Vogel­sang over for BT.

For nu vi­ser det sig, at TV2 ‘ har valgt ik­ke at fort­sæt­te med vi­de­re­ud­vik­lin­gen’ af

Tilbage i de­cem­ber lod TV2 for­stå, at hand­lin­gen i ‘ Nis­se­a­ka­de­mi­et’ vil­le ud­spil­le sig på en nis­sesko­le og væ­re i fa­mi­lie med even­tyr­se­ri­er som Har­ry Pot­ter og Rin­ge­nes Her­re.

Skul­le sam­le fa­mi­li­en

» Men el­lers vil vi byg­ge et helt spe­ci­elt uni­vers, for vo­res am­bi­tio­ner er tårn­hø­je. Ju­le­ka­len­der­ne skal sam­le fa­mi­li­er­ne om en even­tyr­lig for­tæl­ling og sam­ti­dig hol­de fast i TV2s ju­le­tra­di­tion om ga­ran­te­ret hyg­ge for he­le fa­mi­li­en, « sag­de Katrine Vogel­sang.

I dag har det vist sig, at det ik­ke var fa­mi­lie­ven­ligt nok, ly­der for­kla­rin­gen fra TV2­che­fen:

» Vi er ble­vet eni­ge om at stop­pe i al for­dra­ge­lig­hed, for­di vi ik­ke var eni­ge om, hvil­ken vej det skul­le gå rent hi­sto­ri­e­mæs­sigt. Am­bi­tio­nen be­gynd­te med Har­ry Pot- ter, men gik over i Rin­ge­nes Her­re. Det er et godt pro­jekt, som jeg hå­ber for Zen­tro­pa, at de løf­ter in­ter­na­tio­nalt, men det er ik­ke et godt TV2ju­le­ka­len­der­pro­jekt. Jeg har stor respekt for det fa­mi­lie­pu­bli­kum, der skal op­le­ve ju­le­ka­len­de­ren som et hyg­ge­ligt sam­lings­punkt for fa­mi­li­en, og det er svært at la­ve, « si­ger Katrine Vogel­sang.

I øje­blik­ket er Cos­mo Film i gang med at klip­pe årets ju­le­ka­len­der ‘ Ju­leøn­sket’, der har et engle­u­ni­vers. Og Katrine Vogel­sang ser i øje­blik­ket - blandt fle­re mu­lig­he­der - på, om der er en god idé til en ef­ter­føl­ger til ‘ Ju­leøn­sket’, så­dan som TV2 har haft suc­ces med at gø­re det tid­li­ge­re.

» Vi er i god tid, så vi kig­ger grun­digt på kom­men­de ju­le­ka­len­der- pro­jek­ter, og vi har sta­dig en am­bi­tion om at la­ve fle­re føl­je­to­ner af ju­le­ka­len­der­ne « , si­ger fik­tions­che­fen.

’ NIs­se­a­ka­de­mi­et’ be­væ­ge­de sig fra Pyrus og Har­ry Pot­ter for langt over mod ’ Rin­ge­nes Her­re’ og blev der­for for lidt fa­mi­lie­ven­ligt, me­ner TV2.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.