Bøl­ge af ind­brud

Ind­brud­sty­ve­ne hol­der ik­ke som­mer­fe­rie, og det kan ses på an­tal­let af an­mel­del­ser om ind­brud

BT - - NF ER - Met­te Faur­holtSe­he­sted mela@ bt. dk Ar­kiv­fo­to: Mor­ten Stri­ck­er

SOMMERTYVE

Mens man­ge dan­ske­re hol­der fe­rie, er der travlt i de dan­ske po­li­tik­red­se, hvor det strøm­mer ind med an­mel­del­ser om ind­brud i pri­va­te hjem.

Ale­ne lør­dag for­mid­dag fik Nord­jyl­lands Po­li­ti 13 an­mel­del­ser om ind­brud i pri­va­te hjem, og vagt­chef Bent Høj­gaard for­kla­rer, at an­tal­let af an­meld­te ind­brud er ste­get kraf­tigt i lø­bet af den se­ne­ste må­ned.

» Der er et på­fal­den­de højt tal, og så­dan har det væ­ret gen­nem et styk­ke tid, « si­ger Bent Høj­gaard til BT.

Ten­den­sen er den sam­me i fle­re dan­ske po­li­tik­red­se. Østjyl­lands Po­li­tis døgn­rap­port vi­ser, at der fra lør­dag mor­gen til søn­dag mor­gen er ble­vet an­meldt 14 ind­brud i pri­vat be­bo­el­se. Til Midt- og Ve­stjyl­lands Po­li­ti er der og­så ble­vet an­meldt ad­skil­li­ge ind­brud i lø­bet af we­e­ken­den.

» Vi har få­et 30- 40 an­mel­del­ser om ind­brud si­den fre­dag. Det sti­ger i takt med, at folk kom­mer hjem fra fe­rie og op­da­ger, at der har væ­ret ubud­ne gæ­ster, mens de har væ­ret væk, « si­ger Hen­rik Ni­el­sen, vagt­chef ved Midt- og Ve­stjyl­lands Po­li­ti.

Der er ble­vet be­gå­et ind­brud i he­le den midt- og ve­stjy­ske po­li­tik­reds, men sær­ligt Sil­ke­borg- om­rå­det har væ­ret hårdt ramt. Der er der i lø­bet af we­e­ken­den ble­vet be­gå­et 13 ind­brud.

Fe­ri­e­ind­brud

Man­ge af de an­mel­del­ser, po­li­ti­et mod­ta­ger, kom­mer fra bor­ge­re, der kom­mer hjem fra fe­rie til en bo­lig, der er gen­nem­ro­det af ty­ve, som har væ­ret på be­søg, mens hu­se­jer­ne selv har væ­ret væk.

I nog­le til­fæl­de op­da­ges ind­brud­de­ne af fa­mi­lie, der kom­mer for­bi for at tøm­me po­st­kas­se el­ler van­de plan­ter, el­ler op­mærk­som­me na­bo­er, der ser no­get mistæn­ke­ligt.

Som­me­ren er høj­sæ­son for fe­ri­e­ind­brud, hvor ty­ve hær­ger i bo­lig­om­rå­der, der lig­ger øde hen, når be­bo­er­ne dra­ger på fe­rie. Po­li­ti­et har end­nu ik­ke op­gjort an­tal­let af ind­brud i pri­va­te hjem den­ne som­mer, men i årets før­ste tre må­ne­der var der 3.271 fær­re ind­brud end i sam­me pe­ri­o­de sid­ste år. Det vi­ser tal fra Rigs­po­li­ti­et.

I Midt- og Ve­stjyl­lands Po­li­ti er an­tal­let af ind­brud dog ste­get den­ne som­mer.

» Vi får lidt fle­re an­mel­del­ser end vi gjor­de på sam­me tids­punkt sid­ste år, « si­ger Hen­rik Ni­el­sen.

MANDAG 27. JULI 2015

En bøl­ge af ind­brud i pri­va­te hjem hol­der po­li­ti­et be­skæf­ti­get.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.