’’

BT - - NF ER - Hen­rik Ni­el­sen, vagt­chef ved Midt- og Ve­stjyl­lands Po­li­ti

Vi har skær­pet pa­trul­je­rin­gen, og vi op­for­drer folk til at kon­tak­te os, hvis de ser no­get mistæn­ke­ligt

For at kom­me de man­ge ind­brud til livs har Midt- og Ve­stjyl­lands Po­li­ti styr­ket ind­sat­sen. Det sker blandt an­det ved at ha­ve me­re syn­ligt po­li­ti på ga­den.

» Vi har skær­pet pa­trul­je­rin­gen, og vi op­for­drer folk til at kon­tak­te os, hvis de ser no­get mistæn­ke­ligt. Vi vil hel­le­re ha­ve, at man rin­ger en gang for me­get end en gang for lidt, « si­ger Hen­rik Ni­el­sen.

Vagt­che­fen op­for­drer bor­ger­ne til at væ­re ek­stra op­mærk­som­me i som­mer­fe­rie og hol­de øje godt øje med de hu­se, hvor der ik­ke er no­gen hjem­me.

» Man skal selv gø­re, hvad man kan, for at få hu­set til at se be­bo­e­ligt ud, selv­om man ik­ke er hjem­me. Po­st­kas­sen skal tøm­mes, man kan ha­ve lidt lys til at tæn­de og sluk­ke au­to­ma­tisk, og så er det en god idé at sør­ge for, at der er no­get i skral­des­pan­den, hvis ty­ve­ne skul­le fin­de på at kig­ge der, « si­ger Hen­rik Ni­el­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.