Ram­mer lan­det

BT - - NYHEDER -

MANDAG 27. JULI 2015 Kom­mer du hjem og fi nder dit hus en­de­vendt af ty ve, skal du an­mel­de det til po­li­ti­et. Er ger­nings­man­den sta­dig til ste­de, skal du rin­ge 112. Er ger­nings­man­den ik­ke læn­ge­re til ste­de, skal du an­mel­de indbruddet til po­li­ti­et ved at rin­ge 114, som er num­me­ret til po­li­tiets ser­vi­ce­cen­ter. Når ger­nings­man­den ik­ke er til ste­de, ryk­ker po­li­ti­et nor­malt ik­ke ud med det sam­me. I ste­det vil du, når du ind­gi­ver an­mel­del­sen, få op­lyst, hvor­dan din sag bli­ver be­hand­let, og hvor­når du kan for­ven­te, at po­li­ti­et kom­mer ud til dig. Vent med opryd­nin­gen, til po­li­ti­et har væ­ret der. Po­li­ti­et vil oft e sik­re nog­le spor i form af ek­sem­pel­vis fi nger­aft ryk, og der­for er det vig­tigt, at du la­der ger­nings­ste­det væ­re, som det var, da du op­da­ge­de indbruddet. Hvis du har brug for af­dæk­ning af for ek­sem­pel en øde­lagt dør el­ler et smadret vin­due, så kan du even­tu­elt aft ale det med po­li­ti­et. Lav en op­gø­rel­se over de gen­stan­de, der er ble­vet stjå­let, og afl ever den hur­tigst mu­ligt til po­li­ti­et. Po­li­ti­et vil ud­le­ve­re en blan­ket til dig, som du kan bru­ge. An­meld indbruddet til dit for­sik­rings­sel­skab. For­sik­rings­sel­ska­bet vil sand­syn­lig­vis be­de om do­ku­men­ta­tion for, at indbruddet er an­meldt til po­li­ti­et. Hvis po­li­ti­et ik­ke fi nder brug­ba­re spor el­ler an­det, der kan le­de til sa­gens opkla­ring, vil de nor­malt ik­ke fo­re­ta­ge sig me­re, og du vil ik­ke hø­re me­re i sa­gen. Rej­ses der til­ta­le mod en ind­brud­sty v i din sag, kan du for­ven­te at bli­ve ori­en­te­ret af po­li­ti­et. Kil­de: Rigs­po­li­ti­et

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.