Kri­se­mø­de i Nato

Tyr­ki­et ha­ste­ind­kal­der de 28 med­lem­slan­de af for­svar­sal­li­an­cen til mø­de om si­tu­a­tio­nen i Sy­ri­en

BT - - NYHEDEF RPAUL - Rik­ke Gjøl Man­sø Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

MANDAG 27. JULI 2015

KRI­SE­MØ­DE

Den tyr­ki­ske re­ge­ring har bedt for­svar­sal­li­an­cen Nato om at af­hol­de et ek­stra­or­di­nært mø­de i næ­ste uge, op­ly­ser det tyr­ki­ske uden­rigs­mi­ni­ste­ri­um iføl­ge Reu­ters.

Bag­grun­den er den eska­le­ren­de kon­flikt på græn­sen mel­lem Tyr­ki­et og Sy­ri­en, hvor de tyr­ki­ske myn­dig­he­der de se­ne­ste da­ge har in­ten­si­ve­ret kam­pen mod bå­de ter­r­or­be­væ­gel­sen Is­la­misk Stat og det ulov­li­ge kur­di­ske ar­bej­der­par­ti PKK.

Lør­dag an­holdt Tyr­ki­et op mod 600 for­mode­de ter­r­o­ri­ster fra beg­ge grup­pe­rin­ger.

Kri­se­mø­det, hvor de 28 med­lem­slan­des Nato- am­bas­sa­dø­rer del­ta­ger, bli­ver af­holdt i mor­gen.

På dags­or­de­nen er sik­ker­heds­spørgs­må­let for re­gio­nen, der de se­ne­ste da­ge er ble­vet ramt af fle­re selv- mord­s­bom­ber fra bå­de PKK og Is­la­misk Stat.

Sjæl­dent brugt

Nato med­del­er i en pres­se­med­del­el­se, at Tyr­ki­ets øn­ske om et ek­stra­ord­ni­nært mø­de imø­de­kom­mes på bag­grund af for­svar­sal­li­an­cens ar­ti­kel fi­re. Den sjæl­dent brug­te ar­ti­kel gi­ver med­lem­slan­de­ne mu­lig­hed for at ind­kal­de de øv­ri­ge med­lem­slan­de i til­fæl­de af en kri­se­si­tu­a­tion.

Tyr­ki­et har tid­li­ge­re be­nyt­tet sig af ar­ti­kel fi­re i 2003 og 2012.

Vre­de kur­de­re de­mon­stre­rer mod den tyr­ki­ske re­ge­rings tve­ty­di­ge hold­ning til Is­la­misk Stat og med re­ge­rin­gens an­greb på den kur­di­ske gu­e­ril­la­be­væ­gel­se PKK.

Fo­to: Bu­lent Ki­lic

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.