As­sad mang­ler sol­da­ter

BT - - NYHEDER - Rik­ke Gjøl Man­sø Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

SY­RI­EN

Sty ret i Sy­ri­en har væ­ret nødsa­get til at op­gi­ve om­rå­der til op­rørs­sty rker­ne for til gen­gæld at kun­ne sik­re kon­trol­len over nog­le an­dre, me­re be­ty dnings­ful­de om­rå­der. Så­dan ly­der be­ske­den fra præ­si­dent Bas­har al- As­sad, iføl­ge Reu­ters, i en tv- trans­mit­te­ret ta­le.

Den lang­va­ri­ge bor­ger­krig og de man­ge for­skel­li­ge op­rørs­grup­per har sam­ti­dig be­ty­det, at hæ­ren mang­ler sol­da­ter, er­ken­der præ­si­den­ten i sin be­mær­kel­ses­vær­digt ær­li­ge ta­le om kri­gen.

» Nog­le gan­ge, i nog­le til­fæl­de, er vi tvun­get til at op­gi­ve om­rå­der for at fl yt­te vo­res styr­ker til de om­rå­der, som vi øn­sker at be­hol­de kon­trol­len over, « si­ger As­sad iføl­ge Reu­ters.

» Vi må de­fi ne­re de vig­ti­ge om­rå­der, som hæ­ren skal fo­ku­se­re på, så vi ik­ke ri­si­ke­rer kol­laps i re­sten af om­rå­der­ne, « til­fø­jer han.

Idéen med at fo­ku­se­re hæ­rens kræft er i de vig­tig­ste om­rå­der skal dog ik­ke ses som ud­tryk for, at As­sad har op­gi­vet kam­pen mod op­rø­rer­ne, for­sik­rer han. Der­i­mod vil stra­te­gi­en i hans op­tik gi­ve mu­lig­hed for se­ne­re modan­greb.

» Fra et mi­li­tært syns­punkt vil det fø­re til ge­nero­brin­gen af an­dre om­rå­der, hvis vi hol­der fast i ét om­rå­de, « si­ger As­sad.

As­sads styr­ker har lidt fl ere mærk­ba­re ne­der­lag si­den marts. Blandt an­det har re­ge­rings­styr­ker­ne mi­stet kon­trol­len over det me­ste af den nord­ve­st­li­ge provins Id­lib til en op­rørs­grup­pe, der blandt an­det tæl­ler Al- Nus­ra Fron­ten, der har til­knyt­ning til ter­r­or­be­væ­gel­sen al Qa­e­da. Ter­r­or­be­væ­gel­sen Is­la­misk Stat over­tog i maj kon­trol­len med by­en Pal­myra.

Bor­ger­krig i fi re år

As­sad har eft er fi re års bor­ger­krig kun kon­trol med om­kring en fj er­de­del af Sy­ri­ens ter­ri­to­ri­um, skri­ver Reu­ters. Re­sten af lan­det er delt mel­lem fl ere for­skel­li­ge be­væb­ne­de op­rørs­grup­per. De tæl­ler for­u­den Al- Nus­ra Fron­ten og Is­la­misk Stat og­så kur­di­ske mi­lit­ser i det nord­li­ge Sy­ri­en.

Men selv­om As­sads ter­ri­to­ri­a­le magt er svun­det ind, bor stør­ste­delen af lan­dets be­folk­ning i de om­rå­der, præ­si­den­ten fort­sat kon­trol­le­rer.

Iføl­ge As­sad selv skyl­des til­ba­ge­sla­ge­ne især øget støt­te til op­rø­rer­ne fra an­dre lan­de – bl. a. na­bo­lan­det Tyr­ki­et, der dog de se­ne­ste da­ge har ind­ledt an­greb mod bå­de Is­la­misk Stat og de mi­li­tan­te kur­de­re i PKK.

Sy­ri­ens præ­si­dent Bas­har al- As­sad er tvun­get til at op­gi­ve kon­trol­len over lan­d­om­rå­der i det bor­ger­krigs­ram­te land, for­di der er man­gel på sol­da­ter, der – som dis­se – er loy­a­le over for al- As­sads re­gi­me. Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.