Broc­co­li- val­get

I USA vin­der du ik­ke præ­si­dentval­get, hvis du har et par ki­lo på si­de­be­ne­ne. Så kan­di­da­ter­ne er på streng diæt

BT - - NYHEDEF RJACOB - Kri­sti­an Mouritzen kr­mo@ ber­ling­s­ke. dk

PO­LI­TIK

MANDAG 27. JULI 2015

Al­le kan hu­ske, hvad der ske­te med gam­le præ­si­dent Ge­or­ge H. W. Bush, da han i 1990 dik­te­re­de Air For­ce One – præ­si­den­tens tje­ne­ste­fly – som et broc­co­li- frit om­rå­de. Og se­ne­re og­så Det Hvi­de Hus.

Nu hav­de han he­le sin barn­dom, ung­dom og vok­sen­liv få­et tvun­get den­ne grønt­sag i sig. Nu var han ble­vet præ­si­dent. Og nu vil­le han ha­ve alt mu­ligt an­det end den­ne af­sky­e­li­ge grønt­sag. Det slap han ik­ke godt fra, Ik­ke ale­ne lag­de han sig ud med broc­co­li- bøn­der­ne, men al­le hel­breds­fa­na­ti­ker­ne ka­ste­de sig og­så over den el­lers no­gen­lun­de slan­ke Bush og sag­de, at det var en skænd­sel. Ik­ke for hans egen sund­heds skyld. Men for na­tio­nen som så­dan at skam­me et sundt pro­dukt ud.

Og gam­le Bush var mad­g­lad. Han åd med stor ap­pe­tit den mest ko­leste­rol- hol­di­ge mad, man kun­ne få. Han sad bø­jet ind over tal­ler­ke­nen med en hvid ser­vi­et stuk­ket ind un­der skjor­te­hal­sen for at slip­pe for fedt­plet­ter på tø­jet. Og han nød det, når fed­tet dryp­pe­de fra tal­ler­ke­nen. Og den for­nø­jel­se hav­de broc­co­li øde­lagt for ham li­ge si­den hans barn­dom. Og nu skul­le det væ­re slut. Helt slut.

At­le­ti­ske præsidenter

Ræds­len stod mejs­let i ame­ri­ka­ner­nes an­sig­ter. For sand­he­den er, at selv om man­ge ame­ri­ka­ne­re er over­væg­ti­ge og de­ci­de­ret us­un­de, så for­lan­ger de, at de­res præsidenter er at­le­ti­ske, tyn­de og får re­gel­mæs­sigt læ­ge­tjek, så de ik­ke ri­si­ke­rer at skul­le leve med en vi­ce­præ­si­dent, der of­te er valgt ud fra par­tipo­li­ti­ske hen­syn og ik­ke så me­get ef­ter eg­net­hed og slet ik­ke valgt af fol­ket, men af præ­si­den­ten selv.

Nu er præ­si­dent- valg­kam­pen for al­vor gå­et i gang, og kan­di­da­ter­ne er me­get nø­je­reg­nen­de med, hvad de spi­ser og især, hvad de spi­ser i det of­fent­li­ge rum. Ho­ved­par­ten af dem er slan­ke og i god form. En­kel­te er ble­vet det. Og en en­kelt hal­ter sta­dig ef­ter: New Jer­seys gu­ver­nør og en af re­pu­bli­ka­ner­nes præ­si­dent­kan­di­da­ter, Chris Chri­stie, som sta­dig ve­jer alt for me­get trods en ma­ve­sæks- ope­ra­tion, der skul­le kun­ne re­gu­le­re sul­ten. Han er gå­et fra cir­ka 160 ki­lo til godt 100 ki­lo. Men han ve­jer sta­dig alt for me­get i for­hold til høj­den. Han op­træ­der ik­ke læn­ge­re of­fent­ligt med en suk­ker­dri­ven­de donut i hån­den for at vi­se, at han er stolt over sin vægt. Men ger­ne med en skål sa­lat. Og en an­den af kan­di­da­ter­ne, Jeb Bush, li­ge­le­des re­pu­bli­ka­ner, har og­så tabt tem­me­lig me­get i vægt og er ble­vet næ­sten tynd. Diæten har stå­et på grønt, grønt og at­ter grønt.

» Vi er al­le me­get be­kym­re­de for vo­res præsidenter, og de skal væ­re sun­de. Du bli­ver ba­re ik­ke valgt, hvis folk fryg­ter, at du fal­der om med et hjer­te­stop af stress, hvis en el­ler an­den si­ger buh til dig, « som en af NBCs tv- læ­ger si­ger.

Ned med sa­la­ten

Så det er op på væg­ten og ned med sa­la­ten, med­min­dre du er Hil­lary Cl­in­ton. Den­ne ny­de­li­ge og flot­te, slan­ke kvin­de kan til­la­de sig at æde sig igen­nem et ko­leste­rol- hol­digt må­l­tid mad på en af USAs ken­de­ste kæ­de­re­stau­ran­ter, for­di hun net­op al­drig har væ­ret over­væg­tig og strå­ler af over­skud og ener­gi. Hun har et helt an­det pro­blem, som den ko­leste­rol- hol­di­ge mad hjæl­per hen­de med. Hun er ik­ke fol­ke­lig. Men ved at spi­se som fol­ket vi­ser hun, at hun er en del af det al­min­de­li­ge us­un­de liv. Hun skal blot læ­re at se ud som om, at hun ny­der det. Og det gør hun ik­ke. Hun lig­ner en, der hel­le­re vil­le ha­ve en skål sa­lat, og det er ik­ke sik­kert, at det hjæl­per på stem­me­tal­let.

Så den ame­ri­kan­ske pro­du­cent­for­e­ning Uni­ted Fresh Pro­du­ce As­so­ci­a­tion har kro­ne­de da­ge. De gør me­get ud af kan­di­da­ter­nes spi­se­va­ner, for­di de kan få solgt de­res pro­duk­ter og få kvalt de us­un­de kæ­der med de­res fedt­dri­ven­de pro­duk­ter. Og kan­di­da­ter­ne la­der som om, at de ny­der det. For in­gen tør er­klæ­re grønt­sa­ger krig, som gam­le Bush gjor­de. Den tid er for længst for­bi, selv om gam­le Bush i en al­der af over 90 sta­dig er no­gen­lun­de ved hæg­ter­ne.

De­mo­kra­ter­nes præ­si­dent- fa­vo­rit Hil­lary Cl­in­ton har ik­ke pro­ble­mer med væg­ten. Hun el­sker grønt­sa­ger, men slås med et ima­ge, der ik­ke er fol­ke­ligt nok. Der­for om­fat­ter hen­des valg­kampag­ne og­så be­søg på kæ­de­re­stau­ran­ter, hvor den al­min­de­li­ge ame­ri­ka­ner ind­ta­ger us­und, ko­leste­rol­hol­dig mad. Fo­to: AFP

Den re­pu­bli­kan­ske præ­si­dent­kan­di­dat Chris Chri­stie ve­jer for me­get trods en ma­ve­sæks- ope­ra­tion. Af den grund op­træ­der han ik­ke læn­ge­re of­fent­ligt med en suk­ker­dri­ven­de donut i hån­den, men ger­ne med en skål ima­ge- op­byg­gen­de sa­lat.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.