Lær at leve med

700.000 dan­ske­re er pla­get af su­sen, hy­len, hvæ­sen el­ler brum­men for ører­ne. Hø­re­li­del­sen tin­ni­tus ram­mer så man­ge, at der er ta­le om en fol­ke­syg­dom

BT - - SF ED - Li­ne Fel­holt plus@ bt. dk

KAN DU HØ­RE DET?

Op mod 16 pro­cent af al­le voks­ne dan­ske­re li­der af kon­stant el­ler næ­sten kon­stant hy­len for ører­ne. Det sva­rer til hver sjet­te voks­ne. Næ­sten 700.000 dan­ske­re. Det skøn­ner lan­dets før­en­de spe­ci­a­list på om­rå­det, spe­ci­al­læ­ge i me­di­cinsk au­di­o­lo­gi og lek­tor ved Syd­dansk Uni­ver­si­tet Tu­re Andersen.

» Rig­tig man­ge dan­ske­re har tin­ni­tus. Det er nær­mest en fol­ke­li­del­se, « si­ger Tu­re Andersen.

At tin­ni­tus er en fol­ke­syg­dom, be­kræf­tes af Sund­heds­sty­rel­sens rap­port ’ Dan­sker­nes sund­hed – Den Na­tio­na­le Sund­heds­pro­fil’ fra 2013. Her sva­rer hver ot­ten­de dan­sker selv, at de har tin­ni­tus. Til­med er tal­let sti­gen­de. An­de­len af dan­ske­re, der i 2010 led af øre­su­sen var 10,1 pro­cent – i 2013 var det ste­get til 12,1 pro­cent, så der­med er der fle­re, der iføl­ge Sund­heds­sty­rel­sens pro­fil af dan­sker­ne li­der af tin­ni­tus end af store fol­ke­syg­dom­me som ast­ma, gigt og di­a­be­tes.

Tu­re Andersen skøn­ner, at op mod 8 pro­cent af de ram­te er så pla­ge­de, at det går ud over de­res livskva­li­tet – men det tal er eks­per­ter­ne ik­ke helt eni­ge om.

» Ik­ke al­le har pro­ble­mer. Man­ge le­ver fint med tin­ni­tus. Men 4- 8 pro­cent har så svæ­re pro­ble­mer, at det på­vir­ker de­res livskva­li­tet, « si­ger eks­per­ten.

» Det er im­mer­væk en stor grup­pe. Det bli­ver til en hel del men­ne­sker, « slår han fast om de op mod 60.000 dan­ske­re, hvis livskva­li­tet er sær­ligt for­rin­get af de­res tin­ni­tus.

Tin­ni­tus er ken­de­teg­net ved, at den ram­te hø­rer lyd, som ik­ke kom­mer ude­fra – den kom­mer sim­pelt­hen fra sel­ve øret el­ler hjer­nens må­de at op­fan­ge ly­den på. Man­ge hø­rer tin­ni­tus som en hyle­to­ne, an­dre har su­sen, hvæ­sen, brum­men el­ler en pul­se­ren­de lyd. Den hyp­pig­ste år­sag til tin­ni­tus er hø­re­tab.

Ge­ne­tisk år­sag

» Det er en ud­bredt mis­for­stå­el­se, at tin­ni­tus og støjska­de spe­ci­fikt hø­rer sam­men. Man­ge, der ram­mes af tin­ni­tus, for­står det ik­ke selv, for de har al­drig væ­ret eks­po­ne­ret for støj. Men den hyp­pig­ste år­sag er ge­ne­tisk dis­po­ne­ret hø­re­tab, som du slet ik­ke kan fore­byg­ge, « for­kla­rer Tu­re Andersen.

Tin­ni­tus er ik­ke i sig selv en syg­dom, men et symp­tom på, at hjer­nens må­de at be­ar­bej­de lyd på har æn­dret sig, for­kla­rer psy­ko­log og spe­ci­a­list i hø­re­pro­ble­mer An­ne­Met­te Mo­hr:

» Langt de fle­ste men­ne­sker vil kun­ne hø­re ly­de i de­res øre el­ler ho­ved, når om­gi­vel­ser­ne er to­talt stille. Of­te som en svag su­sen. Det er helt nor­malt. «

Vi bli­ver ban­ge

Den sva­ge su­sen, som al­le kan hø­re, har vi væn­net os til. Præ­cis som man væn­ner sig til svag vej­støj, hvis man bor tæt på en mo­tor­vej. Men kom­mer der plud­se­lig en am­bu­lan­ce for­bi, hø­rer vi den ty­de­ligt, for­di ly­den er uvant og sig­na­le­rer fa­re. Når den sva­ge su­sen i ører­ne plud­se­lig en dag bli­ver til en kon­stant hyle­to­ne – tin­ni­tus – bli­ver vi for­skræk­ke­de og ban­ge for, at den al­drig går væk, og om vi kan leve med det.

Og så ind­le­des en over­fo­ku­se­ring på ly­den, som blot for­stær­ker den, for­kla­rer psy­ko­log An­ne- Met­te Mo­hr.

» Så be­ty­der ly­den fa­re – li­ge­som am­bu­lan­cen. Der ud­lø­ses stresshor­moner i krop­pen, så vi kan for­sva­re os mod ‘ fa­ren’ – dvs. ly­den i ører­ne. Stresshor­moner­ne skær­per vo­res san­ser, så vi kom­mer til at hø­re al­ting bed­re, og­så tin­ni­tus, « for­kla­rer An­ne- Met­te Mo­hr om det selvsving, hjer­nen ty­pisk går i, og som kan gø­re det plag­somt at gå rundt med tin­ni­tus, hvis ik­ke man får hjælp til at stop­pe fryg­ten for ly­den.

MANDAG 27. JULI 2015 Psy­ko­log An­ne- Met­te Mo­hr, der til dag­lig hjæl­per folk med tin­ni­tus til at leve med li­del­sen, gi­ver her ot­te go­de råd:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.