Op­søg læ­gen Go­de råd der hjæl­per dig Drop in­ter­net­tet Gå til psy­ko­log

BT - - SF ED -

Få læ­gens vur­de­ring af, hvad der er i vej­en. Me­get sjæl­dent kan tin­ni­tus væ­re et symp­tom på en øre­syg­dom, som skal un­der­sø­ges nær­me­re. Som re­gel er tin­ni­tus dog gan­ske ufar­lig. For­vent ik­ke at læ­gen har tid til at hjæl­pe dig med at læ­re at leve med tin­ni­tus. Hans op­ga­ve er at sik­re, at du er sund og rask.

Lad væ­re med at gå på in­ter­net­tet ef­ter op­lys­nin­ger. Det er fyldt med sk r æm­me­hi­sto­ri­er. Hvis du tror på dem, vil din hjer­ne sen­de stresshor­mon ud i blo­det, så du kom­mer til at hø­re tin­ni­tus end­nu kraf­ti­ge­re. Du kan og­så ri­si­ke­re at ud­vik­le angst og få ang­stan­fald. Det er ik­ke be­ha­ge­ligt, men kan og­så kom­me un­der kon­trol.

Angst, de­pres­sion og stress over tin­ni­tus for­vær­rer til­stan­den. Hvis du er ble­vet angst, de­pri­me­ret el­ler stres­set, skal du sø­ge hjælp. Når du får styr på ang­sten, de­pres­sio­nen el­ler stres­sen, dæm­pes din tin­ni­tus og vil på sigt gli­de helt i bag­grun­den. Det kan en psy­ko­log hjæl­pe dig med. Hvis du li­der af stress, vil du op­le­ve, at tin­ni­tus er kraf­ti­ge­re, når du er stres­set, og min­dre frem­træ­den­de, når du ik­ke er stres­set. Træn dig i go­de ån­de­drætsø­vel­ser.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.