Tin­ni­tus Alt for få får hjælp

BT - - SUNDHED - Fo­to: Scan­pix/ Iris

MANDAG 27. JULI 2015 Folk med tin­ni­tus har det med at bli­ve ban­ge for ly­den i de­res ører. De får ty­pisk frygt for, at den al­drig for­svin­der igen. Men er du først ble­vet al­vor­ligt ban­ge for din tin­ni­tus, kan det ta­ge rig­tig lang tid, før den gli­der i bag­grun­den og ik­ke ge­ne­rer dig så vold­somt me­re. Det på­pe­ger den før­en­de eks­pert på om­rå­det:

» Har din hjer­ne først luk­ket op for de fejl­sig­na­ler i dit hø­re­sy­stem, som tin­ni­tus er, bli­ver de ved, « fast­slår spe­ci­al­læ­ge i me­di­cinsk au­di­o­lo­gi Tu­re Andersen.

Der­for er det så vig­tigt at få hjælp tid­ligt. Tin­ni­tus kan al­drig fjer­nes helt igen. Til gen­gæld kan langt de fle­ste – ni ud af ti, skøn­ner Tu­re Andersen – læ­re at leve med det. Men alt for få mod­ta­ger den be­hand­ling, der nemt kan hjæl­pe dem.

» Man kan sag­tens læ­re at leve med det. Men der er en enorm un­der­be­hand­ling og mang­len­de in­for­ma­tion. Man­ge får at vi­de, at det må de ba­re læ­re at leve med. Men du skal jo net­op ha­ve hjælp til at læ­re, hvor­dan du skal fo­ku­se­re væk fra den kon­stan­te lyd i hjer­nen, « si­ger Tu­re Andersen, der er før­en­de spe­ci­a­list på om­rå­det.

Und­gå dy­re vild­ve­je

Psy­ko­log med spe­ci­a­le i hø­re­pro­ble­mer An­ne- Met­te Mo­hr er enig i, at langt de fle­ste kan hjæl­pes.

» Der er mas­ser, man kan gø­re for at få tin­ni­tus til at gli­de i bag­grun­den. Det kan ta­ge tid, før man fin­der den vej, som pas­ser den en­kel­te al­ler­bedst. Men man skal und­gå vild­ve­je som dy­re al- ter­na­ti­ve be­hand­lin­ger. Det er de gra­tis pro­fes­sio­nel­le til­bud, som er de mest ef­fekt­ful­de, og man­ge af tin­ge­ne kan man fak­tisk gø­re selv, « si­ger An­ne- Met­te Mo­hr.

Kog­ni­tiv sam­ta­le­te­ra­pi, kom­bi­ne­ret med lyd­te­ra­pi, kan hjæl­pe rig­tig man­ge, for­kla­rer Tu­re Andersen:

» At ha­ve mu­sik el­ler ly­den af bøl­ge­skvulp i bag­grun­den er ef­fek­tivt. Ved at fo­ku­se­re på bøl­ge­skvul­pe­ne, de­fo­ku­se­rer du på tin­ni­tus, og så er du godt på vej ud af den on­de spiral, « si­ger Tu­re Andersen.

Kog­ni­tiv te­ra­pi hjæl­per til at stop­pe de ne­ga­ti­ve au­to­mat­tan­ker om tin­ni­tus, så de ik­ke går i selvsving.

» Man­ge pa­tien­ter kom­mer ind i en mas­se ne­ga­ti­ve tan­ker som: Kan det væ­re rig­tigt, at de al­drig skal hø­re stil­hed me­re? Det hand­ler om at få det af­dra­ma­ti­se­ret. Så man for­står, at pi­be­ly­den ik­ke er et fa­re­sig­nal på no­get al­vor­ligt, « for­kla­rer Tu­re Andersen.

Und­gå stress

Der kan dog iføl­ge psy­ko­log An­ne- Met­te Mo­hr væ­re un­der­lig­gen­de stress, angst, de­pres­sion el­ler trau­mer, som kan ved­li­ge­hol­de el­ler li­ge­frem mid­ler­ti­digt for­stær­ke ly­den af tin­ni­tus.

» Her er det nød­ven­digt med psy­ko­log­be­hand­ling, der ik­ke blot fo­ku­se­rer på tin­ni­tus, men på den ram­tes sam­le­de livs­si­tu­a­tion, « si­ger An­ne- Met­te Mo­hr.

» Rig­tig me­get af be­hand­lin­gen af tin­ni­tus hand­ler om at æn­dre di­ne livs­be­tin­gel­ser. Man­ge vil op­le­ve, at får de re­du­ce­ret de­res stress, bli­ver tin­ni­tus og­så sva­ge­re, « si­ger Tu­re Andersen.

BT PLUS

På fin­der du en lang ræk­ke gu­i­der om sund­hed, syg­dom, kost og mo­tion. Læs me­re på bt. dk/ plus

Kom­mu­ni­ka­tions­cen­tre over he­le lan­det hjæl­per folk med hø­re­pro­ble­mer og tin­ni­tus. Her sid­der dyg­ti­ge hø­re­kon­su­len­ter, som har god tid til at hjæl­pe dig vi­de­re. Det er gra­tis. Tjek hø­re­for­e­nin­gens hjem­mesi­de, www. ho­ere­for­e­nin­gen. dk. Her er en ræk­ke til­bud for folk med tin­ni­tus. Her kan du og­så se en li­ste over kom­mu­ni­ka­tions­cen­tre­ne. Tjek Hou­se of Hea­rings hjem­mesi­de, www. hou­seof­hea­ring. dk, el­ler ring til rå­d­giv­ning­s­te­le­fo­nen 6022 2732. Det er gra­tis. Køb evt. Hou­se of Hea­rings ju­bilæums­skrift, som in­de­hol­der mas­ser af in­for­ma­tion om tin­ni­tus ( 50 kr. + for­sen­del­se). Klik ind på tin­ni­tu­ser­fa­rin­ger. com. Her kan du læ­se, hvor­dan an­dre har lært sig at få styr på tin­ni­tus. Op­søg psy­ko­lo­ger med sær­lig vi­den om tin­ni­tus.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.