Kø­re­kort til 17

Un­ge skal ha­ve mu­lig­hed for at kø­re bil med en vok­sen som 17- årig for

BT - - NYHEDER - Ma­ti­as Rona ma­tr@ bt. dk Man skal væ­re 18 år ma­tr@ bt. dk

UNGT KORT

Et bor­ger­ligt fler­tal med Ven­stre i spid­sen skal gi­ve dan­ske un­ge mu­lig­hed for at ta­ge et kø­re­kort al­le­re­de som 17- åri­ge. Hå­bet er, at un­ge vil bli­ve in­vol­ve­ret i fær­re tra­fi­ku­lyk­ker, end til­fæl­det er i dag.

» Vi reg­ner med at få det ved­ta­get hen over ef­ter­å­ret og har på for­hånd et blåt fler­tal bag os. Vi er fast be­slut­te­de på at gen­nem­fø­re det, men ser ger­ne, at der kom­mer fle­re bag for­sla­get, så vi får et bredt fler­tal, « si­ger Ven­stres tra­fi­kord­fø­rer, Kri­sti­an Pi­hl Lorentzen, til Jyl­lands- Po­sten.

I ja­nu­ar for­søg­te de fi­re bor­ger­li­ge fol­ke­tings­par­ti­er og­så at få for­sla­get igen­nem. Det lyk­ke­des dog ik­ke at fin­de et fler­tal, da den da­væ­ren­de re­ge­ring ik­ke var med på idéen. Si­den da er Ven­stre så kom­met til mag­ten, og det be­ty­der et fler­tal for at få for­sla­get gen­nem­ført. Tilbage i ja­nu­ar øn­ske­de de bor­ger­li­ge at sø­sæt­te en tre- årig for­søgs­pe­ri­o­de.

For­sla­get ta­ger ud­gangs­punkt i en mo­del, der er kendt fra Tys­kland, hvor der er sket

KØ­RE­KORT I AN­DRE LAN­DE

Nor­ge:

Sve­ri­ge: Man skal væ­re 18 år for at ta­ge kø­re­kort. Man kan som 16- årig træ­ne med en vok­sen på mindst 24 år. Kan man be­stå kø­re­prø­ven som 18- årig, be­hø­ver man ik­ke ha­ve un­der­vis­ning af en pro­fes­sio­nel kø­re­læ­rer.

Man skal væ­re 17 år for at få kø­re­kort. Men man kan kun kø­re med si­ne for­æl­dre, ind­til man bli­ver 18. Li­ge­som i Dan­mark skal man gen­nem­fø­re et kur­sus på en kø­resko­le og her­ef­ter be­stå en te­o­ri- og kø­re­prø­ve.

Man skal væ­re 17 år for at ta­ge kø­re­kort, og man skal be­stå bå­de te­o­ri- og kø­re­prø­ve.

Tys­kland:

Hol­land:

Frankrig:

et mar­kant fald i an­tal­let af al­vor­li­ge ulyk­ker med un­ge bi­li­ster ved rat­tet.

Kø­re­kor­tet til de 17- åri­ge gi­ver dem kun lov til at kø­re med en er­fa­ren bi­list ved de­res si­de det før­ste år. En er­fa­ren bi­list er i det­te til­fæl­de en per­son, der har haft et kø­re­kort i mindst ti år, og som ik­ke er ble­vet dømt for grove færds­elsover­træ­del­ser. Over­hol­der de ik­ke den re­gel, fal­der straf­fen promp­te: Kø­re­kor­tet fra­ta­ges, til de bli­ver 19 år.

Far­li­ge­re end for­æl­dre­ne

Un­ge bi­li­ster har i Dan­mark syv gan­ge stør­re ri­si­ko for at bli­ve dræbt i tra­fik­ken, end de­res for­æl­dre. Og det er blandt an­det den sta­ti­stik, som Ven­stre øn­sker, æn­dre på

» Sta­ti­stik­ker­ne ta­ler de­res ty­de­li­ge sprog. De un­ge bi­li­ster er langt me­re ud­sat­te end de­res for­æl­dre ude i tra­fik­ken, hvad an­går ulyk­ker, og det er der ik­ke no­get un­der­ligt i, for man er helt uer­fa­ren og ken­der ik­ke de man­ge far­li­ge si­tu­a­tio­ner. Men hvis vi gi­ver dem lov til at ta­ge et kø­re­kort som 17- åri­ge og mu­lig­hed for, at de kan kø­re med en er­fa­ren bi­list ved si­den af, så kan vi mind­ske an­tal­let af ulyk­ker, « si­ger Kri­sti­an Pi­hl Lorentzen.

Stor­bri­tan­ni­en:

Man kan få et mid­ler­ti­digt kø­re­kort, når man fyl­der 17. Men så skal man kø­re sam­men med en per­son på mindst 21, som har haft per­ma­nent kø­re­kort i mindst tre år. Ef­ter højst to år skal man gå til te­o­ri- og kø­re­prø­ve for at få sit va­ri­ge kort.

Island:

Man skal væ­re 16 år for at ta­ge kø­re­kort, men man skal kø­re med si­ne for­æl­dre, ind­til man bli­ver 17. Man skal ta­ge mindst 16 kø­re­ti­mer på en kø­resko­le og be­stå te­o­ri- og kø­re­prø­ve.

Det er me­get for­skel­ligt fra stat til stat. i nog­le sta­ter kan man al­le­re­de som 14- årig be­gyn­de at kø­re, hvis der er en vok­sen på pas­sa­ger­sæ­det. Mens det va­ri­ge kø­re­kort og­så kan er­hver­ves fra 16- 18 år alt ef­ter stat.

USA:

Ja­cob Mad­sen, 46 år, fra Bo­gen­se

Ven­stres for­slag om at la­de 17- åri­ge få et kø­re­kort bli­ver hilst vel­kom­men fra fle­re si­der med en klar for­vent­ning om, at det vil sæn­ke an­tal­let af færds­el­su­lyk­ker, hvor un­ge er in­vol­ve­ret.

Bir­ger Ny­gaard er tra­fikp­sy-

MANDAG 27. JULI 2015

Ti­na Jen­sen, 47 år, fra Kol­ding

.

Ma­ti­as Rona

Man skal væ­re 18 år for at ta­ge kø­re­kort. Som 16- årig må man dog be­gyn­de at træ­ne med en vok­sen på mindst 25 år, når man har gen­nem­ført et fi­re ti­mers grund­kur­sus. for at få kø­re­kort. Man skal gen­nem­fø­re et kur­sus på en kø­resko­le og be­stå te­o­ri- og kø­re­prø­ve. Des­u­den skal man ha­ve be­stå­et fol­ke­sko­len.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.