Go­de er­fa­rin­ger

BT - - NYHEDER -

BE­GEJ­STRING ko­log, og han kan sag­tens se det klo­ge i at la­de 17- åri­ge kø­re et år med en vok­sen, in­den de selv bli­ver ka­stet ud på ve­je­ne.

» Det er grund­læg­gen­de ting, der skal til for at kø­re bil, og de kom­mer ved ’ lear­ning by do­ing’. Ge­vin­sten ved at la­de un­ge kø­re bil tid­li­ge­re med en ledsa­ger er helt klar og en­ty­dig: man får fær­re ulyk­ker med un­ge bi­li­ster ind­blan­det. Det hand­ler om at øge de un­ges præ­er­fa­ring med at kø­re bil, og det har Dan­mark væ­ret lidt sent ude med, « si­ger tra­fikp­sy­ko­lo­gen.

» Den un­ge får me­re prak­tisk er­fa­ring, og det har vist sig i al ulyk­kes­forsk­ning, at jo me­re prak­tisk er­fa­ring man har, des min­dre er ulyk­kes­ri­si­ko­en, « for­kla­rer Bir­ger Ny­gaard.

Hos Rå­det for Sik­ker Tra­fik er der og­så op­bak­ning til Ven­stres for­slag. De er over­be­vi­ste om, at det vil kun­ne æn­dre sta­ti­stik­ken over un­ge og tra­fi­kuheld po­si­tivt.

Og­så på ga­den bli­ver der set po­si­tivt på for­sla­get. Ja­cob Mad­sen fra Bo­gen­se har selv en søn på 16 år, og han me­ner ude­luk­ken­de, det vil væ­re godt at få søn­nen på vej­en hur­tigst mu­ligt.

» Det gi­ver bør­ne­ne mu­lig­hed for at bli­ve dus med en dag­lig­dag, hvor de kom­mer til at kø­re ret hur­tigt. Det bli­ver lidt tryg­ge­re, når de skal ha­ve de­res eget kø­re­kort, « si­ger han.

Det vil­le hjæl­pe rig­tig me­get at ha­ve mor el­ler far med. Det vil­le gi­ve nog­le er­far­ne øj­ne og fle­re øj­ne på, hvor­dan kørs­len skal kla­res.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.