Dår­lig idé

BT - - NYHEDER - Ma­ti­as Rona ma­tr@ bt. dk

HOLD­NINGS­ÆN­DRING

Det er ik­ke al­le, der er li­ge po­si­tivt stemt over for Ven­stres for­slag om at sæn­ke al­de­ren for, hvor­når dan­ske un­ge må be­gyn­de at kø­re bil.

Hos Dansk Kø­rer­læ­rer- Uni­on kan de ik­ke se, hvor­for al­de­ren skal sæt­tes ned til 17 år, hvor året til de bli­ver 18 er med en vok­sen på pas­sa­ger­sæ­det. Lands­for­mand René Arnt pe­ger på, at mang­len­de er­fa­ring ik­ke er skyld i de man­ge tra­fi­ku­lyk­ker hos un­ge bi­li­ster.

» Vo­res op­fat­tel­se er, at de un­ge dan­ske­re har ri­ge­ligt kør­sel­ser­fa­ring og ru­ti­ne til at fær­des i tra­fik­ken med den dan­ske kø­reud­dan­nel­se, som den er i dag. År­sa­gen til, at det går galt, er me­re hold­nings­ba- se­ret, og der­for skal vi sæt­te ind med me­re læ­ring om tra­fik­sik­ker­hed i ste­det for er­fa­rings­kør­sel, « si­ger lands­for­man­den.

Har ik­ke ev­ner­ne

» De un­ge men­ne­sker kan sag­tens fin­de ud af at kø­re bil. Men det går galt, når de tror, at de har nog­le ev­ner, som de ik­ke er i be­sid­del­se af, « til­fø­jer René Arnt

Han mø­der støt­te hos en for­æl­drer, BT fan­ge­de på ga- den i går. Chri­sti­na Bu­chwald fra Hor­sens har en dat­ter på 14 år, og hun tror, det er bedst at ven­te med kø­re­kor­tet, til dat­te­ren fyl­der 18 år.

» Det er lidt for tid­ligt, sy­nes jeg. Der er al­li­ge­vel nog­le kræf­ter bag så­dan et rat i en bil, og jeg er i tvivl om, hvor­vidt man har or­dent­ligt styr på det som 17- årig. Jeg sy­nes, det bed­ste er, at de selv får rat­tet i hån­den, når de fyl­der 18, « si­ger hun.

Det vil­le væ­re me­re trygt, så man ik­ke ba­re bli­ver smidt ud i det med det sam­me.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.