Kul­tur EMI­NEM: HEMME

Den al­bum- ak­tu­el­le slem­fyr rap­per fra De­troit er i vir­ke­lig­he­den den bed­ste mand og far i show­biz

BT - - KF R - Hen­ning Hø­eg ho­eg@ bt. dk

PO­RTRÆT

På det nye so­und­tra­ck­al­bum ’ Sout­h­paw’, der ud­kom­mer i dag, gi­ver den ame­ri­kan­ske rap­per Emi­nem den igen som sej fyr. Og fil­men, hvor Ja­ke Gyl­len­haal spil­ler ho­ved­rol­len som bok­ser, er og­så ren og skær ma­cho og bøl­le­bank. Men vir­ke­lig­he­dens Emi­nem er så sød og blød, at du ik­ke vil­le gen­ken­de ham.

Vi ken­der al­le sam­men mindst ét dumt svin, der la­der som om, han er en flink fyr. Men Emi­nem er det stik mod­sat­te.

Li­ge si­den det store gen­nem­brud i 1999 har rap­pe­ren fra slum­by­en De­troit så­le­des la­det som om, han er lidt af et røv­hul, der hver­ken har respekt for ho­mo­seksu­el­le, mu­sik­kol­le­ga­er, kvin­der i al­min­de­lig­hed og hans egen mor i sær­de­les­hed.

Men i vir­ke­lig­he­den er Emi­nem, der af po­st­bud­det hjem­me i De­troit- for­sta­den Ster­ling Heights sta­dig er kendt som Mars­hall Mat­hers II, man­den, ven­nen og fa­de­ren, der gør alt det, hans kol­le­ga­er ba­re snak­ker og syn­ger om.

Hjæl­per ven­ner­ne

Til fle­re Gram­my- fe­ster er Emi­nem så­le­des ble­vet hjem­me for at kun­ne læg­ge sin dat­ter Hai­lie i seng.

Da hans bed­ste ven Proof i 2006 blev skudt og dræbt på en nat­klub i De­troit, gav ’ Em’ Proofs fa­mi­lie mil­li­o­ner af dol­lar.

Og da hans ven­ner fra det gam­le na­bo­lag mang­le­de job og pen­ge, ind­spil­le­de og tur­ne­re­de han med dem som me­nigt med­lem af grup­pen D- 12.

Men mest im­po­ne­ren­de er Emi­nems ind­sats som for­æl­der.

Far til fi­re

Han har så­le­des én bi­o­lo­gisk dat­ter, Hai­li, som sid­ste år tog stu­den­terek­sa­men med topka­rak­ter og blev sko­lens ’ Ho­meco­m­ing Qu­e­en’. Han adop­te­re­de sin egen halv­bror Na­te ( i dag 29), da de­res mor Deb­bie ik­ke selv kun­ne fin­de ud af at ta­ge sig af ham.

Des­u­den adop­te­re­de Emi­nem og­så den i dag 21- åri­ge Alai­ne, der er dat­ter af eks­ko­nen Kims sø­ster, der var narko­man. Og mest im­po­ne­ren­de er Mars­hall Mat­hers, iføl­ge avi­sen De­troit Free Press, og­så of­fi­ci­el adop­tiv­far for den 12- åri­ge Whit­ney, som ko­nen Kim fik med en an­den mand, som hun var sin da­væ­ren­de æg­te­mand ( Emi­nem) ut­ro med. Ti­mes og lo­ka­la­vi­sen De­troit Free Press.

I ste­det kon­cen­tre­rer Emi­nem sig om mu­sik­ken.

Seks da­ge om ugen til­brin­ger han i sit im­po­ne­ren­de lydstu­die ik­ke langt fra den store fa­mi­lies hjem.

Ude­fra lig­ner det mest af alt en be­ton­kas­se, men in­de­ni fin­des den lækre­ste in­dret­ning og mu­sik­bran­chens fi­ne­ste tek­no­lo­gi. Og hel­ler ik­ke her går Emi­nem af vej­en for at de­le.

Ja til ven­ner - nej til internet

Så sent som i år vandt Emi­nem to Gram­my- pri­ser for sit ny­e­ste dob­bel­tal­bum, ’ The Mars­hall Mat­hers LP 2’, der på ver­dens­plan har solgt over seks mil­li­o­ner ek­sem­pla­rer.

Og for­å­ret blev bl. a. brugt på at ind­spil­le Emi­nems eg­ne san­ge til fil­men ’ Sout­h­paw’ og nye san­ge til fil­men med kol­le­ga­er som 50 Cent, Slaugh­ter­hou­se, Bus­ta Rhy­mes og Ka­nye West ved mi­kro­fo­nen.

» Jeg el­sker at lyt­te til de­res nye ma­te­ri­a­le, det er som slik for mig. Og det var en vir­ke­lig god op­le­vel­se at ar­bej­de med an­dres mu­sik. Der er nem­lig in­gen kon­kur­ren­ce iblandt os, kun en dyb respekt, « si­ger Emi­nem til avi­sen New York Ti­mes.

Hjem­me i Mi­chi­gan el­sker Emi­nem og­så at gå til sport­skam­pe og se fjern­syn. Men der er én ting, han al­drig bru­ger tid på. Og det er in­ter­net­tet.

» Jeg har ik­ke no­get imod in­ter­net­tet som me­die. Men det er ik­ke et pro­duk­tivt sted for mig. Når du læ­ser ting om dig selv, får du en­ten lyst til at tæ­ve no­gen, slå no­gen ihjel el­ler må­ske be­gå selv­mord - el­ler al­le tre ting i nævn­te ræk­ke­føl­ge. Så det gi­der jeg ik­ke, « si­ger Emi­nem.

På spørgs­må­let om ny mu­sik for­kla­rer Emi­nem, at han ar­bej­der på sa­gen. Men end­nu er der ik­ke ta­le om et de­ci­de­ret nyt al­bum.

Her op­træ­der Emi­nem til Gram­my- show i 2011. Ved tid­li­ge­re lej­lig­he­der er rap­pe­ren ble­vet hjem­me, så han selv kan læg­ge si­ne børn i seng. Fo­to: Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.