Gar­fi elds far har fød­sels­dag

BT - - NAVNE - Ja­cob Wendt Jen­sen jwj@ ber­ling­s­ke. dk Løs­nin­ger fra i går:

70 ÅR I MOR­GEN

Da jeg gik i gym­na­si­et i før­ste halv­del af 1980er­ne, hav­de jeg ud­ført en teg­ning af kat­ten Gar­fi eld og hængt den op på min op­slag­stav­le. Kat­ten med det li­sti­ge smil og de halvt luk­ke­de øj­ne sad og kig­ge­de på mig, og i en tæn­ke­bob­le stod der: ’ Er du i tvivl, så sov på det!’ Det var et bon­mot, en ung mand kun­ne for­stå.

Så­dan tal­te Jim Da­vis’ op­fi ndel­se Gar­fi eld til det dov­ne og oft e nedri­ge i os, og så­dan har det nu væ­ret i me­re end 37 år.

Jim Da­vis hav­de i ni år ar­bej­det som as­si­stent på teg­ne­se­ri­e­stri­ben ’ Tum­blewe­eds’ (’ Hal­ten­de hu­gorm’ på dansk), in­den han op­fandt kat­ten Gar­fi eld. Som der stod i det før­ste dan­ske al­bum: ’ Gar­fi eld kom til ver­den i køk­ke­net på en ita­li­ensk re­stau­rant en kold vin­ter­nat i 1978, mens sne­en da­le­de som ny­re­ven par­mesan. Han ve­je­de 5 pund og 315 gram ved føds­len, hvil­ket er me­get for en kat­tekil­ling.’ Det frem­gik end­vi­de­re, at re­stau­ran­tens ejer var nødt til at skaff e sig af med Gar­fi eld, for­di han med sin sult eft er la­sag­ne holdt om­sæt­nin­gen ne­de. Si­den sad Gar­fi eld hos dy­re­hand­le­ren og fryg­te­de at bli­ve glemt, in­den en naiv ung­karl, der træng­te til sel­skab, duk­ke­de op.

Det før­ste par år var Gar­fi eld anar­ki­stisk og po­li­tisk ukor­rekt som man­ge teg­ne­se­ri­e­stri­ber i 1970er­ne. Han blev dog hur­tigt me­re po­le­ret, og der­eft er tog suc­ce­sen kraft ig fart i be­gyn­del­sen af 1980er­ne. I 1980 op­t­rå­d­te Gar­fi eld kun i 180 avi­ser, men så be­gynd­te mar­ke- ting­ge­ni­et Jim Da­vis at ta­ge på pro­mo­tion- tur­né med si­ne før­ste Gar­fi eld- sam­lin­ger, trykt i et nyt bred­for­mat, der se­ne­re blev kendt som ’ Gar­fi eld- for­ma­tet’. Det gav po­te, og i 1988 kør­te stri­ben i me­re end 2.000 avi­ser ver­den over. Sam­ti­dig var der gi­vet li­cens til me­re end 3.000 pro­duk­ter med den po­pu­læ­re kat. Det gav an­led­ning til en del kri­tik, at Da­vis an­greb sin kunst så kom­merci­elt, men kri­ti­ke­re af store suc­ce­ser i USA bli­ver be­trag­tet som sur­mu­le­re, og der er da og­så god grund til at ta­ge hat­ten af for Da­vis. Han tjen­te næst­fl est pen­ge eft er Nu­sers ’ far’ Char­les Schulz i teg­ne­se­ri­e­ver­de­nen i 1986 og 1987, hvor han i alt tjen­te 31 mil­li­o­ner dol­lar, iføl­ge en op­gø­rel­se i For­bes Ma­ga­zi­ne. Han men­te dog, at tal­le­ne var oved­rev­ne:

Kla­ger ik­ke

» Tal­le­ne er pum­pet op. For­bes har for­ment­lig ta­get om­sæt­nin­gen på al mer­chan­di­se frem for at se på min kon­kre­te roy­alty, der er en langt min­dre del af ka­gen, men jeg kla­ger ik­ke. «

Da­vis’ egen for­kla­ring på suc­ce­sen var en­kel:

» Folk kan re­la­te­re til Gar­fi eld, for­di han i vir­ke­lig­he­den er dem selv. Kat­ten er et men­ne­ske i et kat­te­kostu­me. Og så ap­pel­le­rer se­ri­en bå­de til folk, der el­sker kat­te, og dem, der ha­der kat­te. «

Da­vis er sta­dig med til at kø­re se­ri­en, men han kon­cen­tre­rer sig om at få idéer og tjek­ke de næ­re me­d­ar­bej­de­res idéer, og så ar­bej­der han med mer­chan­di­se ved si­den af. I dag op­træ­der Gar­fi eld i 2.600 avi­ser, der er sta­dig man­ge pro­duk­ter med Gar­fi eld på mar­ke­det, og kat­ten har op­t­rå­dt i bå­de ani­ma­tions­fi lm og som com­pu­ter­ge­ne­re­ret kat i fl ere spil­le­fi lm.

Svær

Dit svar: Al­le de tom­me fel­ter skal ud­fyl­des med et tal mel­lem 1 og 9. Hver van­dret ræk­ke og lodret ko­lon­ne skal ind­hol­de al­le tal 1 til 9. Hvert af de 9 små 3x3 kva­dra­ter skal og­så in­de­hol­de al­le tal fra 1 til 9. In­tet tal må alt­så op­træ­de me­re end én gang i hver ræk­ke , ko­lon­ne og 3x3 kva­drat.

Jim Da­vis med sin kat. Det før­ste par år var Gar­fi­eld anar­ki­stisk og po­li­tisk ukor­rekt som man­ge teg­ne­se­ri­e­stri­ber i 1970er­ne. Han blev dog hur­tigt me­re po­le­ret. Fo­to: Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.