Tru­en­de KA­OS

BT - - TV - ACTION- KO­ME­DIE

Un­der et an­greb på den ame­ri­kan­ske spiontje­ne­ste CON­TROL bli­ver iden­ti­te­ten på al­le de top­hem­me­li­ge agen­ter af­slø­ret, og tje­ne­stens chef ( Alan Ar­kin) bli­ver der­for nødt til at for­frem­me den overen­tu­si­a­sti­ske ana­ly­ti­ker Maxwell Smart ( Ste­ve Ca­rell), der i lang tid har drømt om at bli­ve agent. Han bli­ver sat sam­men med den smuk­ke, men død­brin­gen­de Agent 99 ( An­ne Hat­haway), som er den ene­ste agent, hvis iden­ti­tet ik­ke er ble­vet rø­bet. Uden er­fa­ring og kun med de smar­te spiong­ad­gets og dyg­ti­ge Agent 99 til hjælp ta­ger Maxwell Smart ud på sin før­ste fa­re­ful­de mis­sion, hvor op­ga­ven er in­tet min­dre end at red­de ver­den f ra det on­de for­bry­der­syn­di­kat KA­OS. Og or­ga­ni­sa­tio­nens le­der Sieg­fri­ed ( Ter­ren­ce Stamp) har store pla­ner om at op­nå det to­ta­le ver­dens­her­re­døm­me. Me­to­der­ne er en smu­le ut­ra- di­tio­nel­le, men med sit over­skud af be­gej­string ka­ster Smart sig ho­ved­kulds ud i ud­for­drin­gen. Men kan han og Agent 99 fi nde ud af at sam-

Med­vir­ken­de: ar­bej­de og red­de ver­den fra KA­OS? ( TV 2 Zulu)

Ste­ve Ca­rell som Maxwell Smart og An­ne Hat­haway som Agent 99 i den ame­ri­kan­ske action- ko­me­die ” Get Smart” fra 2008. Fo­to: TV 2

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.