CHUR­CHILL HOL­DER SIN AF­SKEDSTA­LE

BT - - TV/ RADIO - Ud: den reg­ne du Kan I dag for 51 år si­den 1964:

LØ­VEN 22.07 - 22.08 Der er hem­me­lig­he­der i luf­ten. En­ten hø­rer du om no­get hem­me­ligt, el­ler det er må­ske dig selv, som går rundt og bæ­rer på en hem­me­lig­hed. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:**** JOMFRUEN 23.08 - 22.09 Det er en god idé at sø­ge hjælp til de op­ga­ver, som du ved, du ik­ke kan nå. Det er ik­ke me­nin­gen, at det al­tid skal væ­re dig, som skal det he­le. Kær­lig­hed:**** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:**** VÆG­TEN 23.09 - 22.10 Krigs- og hand­le­kraft spla­ne­ten Mars står i dit tegn og er der­med på hjem­me­ba­ne. Det gør dig stærk, og du kan kom­me igen­nem med di­ne øn­sker. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:*** SKORPIONEN 23.10 - 21.11 Der lig­ger rent fak­tisk nog­le me­get spæn­den­de ud­for­drin­ger til dig om­kring dit kær­lig­heds­liv, men det vil kræ­ve dit mod, så ba­re kom i gang. Kær­lig­hed:***** Ar­bej­de:***** Øko­no­mi:*** SKYTTEN 22.11 - 20.12 Uan­set hvad som sker om­kring dig i dag, så er det vig­tigt, at du ik­ke fi nder dig i hvad som helst. Det er og­så vig­tigt, at du ik­ke ma­ni­p­u­le­rer! Kær­lig­hed:* Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:**** STENBUKKEN 21.12 - 19.01 Du kan se frem til en ri­me­lig hek­tisk dag, hvor du har man­ge bol­de i luft en. Der er bud eft er dig al­le veg­ne, og du el­sker det jo! Kær­lig­hed:**** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:**** VANDMANDEN 20.01 - 18.02 Du har sær­de­les favorable vil­kår i alt, som tan­ge­rer nye vil­kår og be­gyn­del­ser. Der er og­så fo­kus på bi­ler, me­ka­nik el­ler an­den trans­port. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:***** FISKENE 19.02 - 19.03 Uan­set hvor­dan du har det in­de­ni, så er det vig­tigt, at du får sagt di­ne me­nin­ger til de men­ne­sker, som be­ty der no­get for dig, så kom i gang! Kær­lig­hed:***** Ar­bej­de:* Øko­no­mi:****

113). ( Svær 66). ( Mid­del 15). ( Nem

Win­ston Chur­chill ta­ler for sid­ste gang i Det bri­ti­ske Un­der­hus - The Hou­se of Com­mons - hvor han har haft sæ­de si­den år 1900. Win­ston Chur­chill dø­de i ja­nu­ar 1965 og fik en stats­be­gra­vel­se, som til­trak le­de­re fra he­le ver­den. Win­ston Chur­chill be­trag­tes som en af de stør­ste le­de­re i krigs­tid.

Fo­to: Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.