VARM VEL­KOMST I

Tra­di­tio­nen tro var der kys og knus fra ko­ner og kæ­re­ster, da Tour- fel­tet

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - PA­RIS Jakob Staehelin jas­ta@ sporten. dk Las­se Vø­ge Fo­to: Nils Meilvang Fo­to: Nils Meilvang

lavg@ sporten. dk

Fra Sky- bus­sen gen­lød ’ You’ll ne­ver walk alo­ne’ – sun­get af al­le­re­de halv­ful­de ryt­te­re og sport­s­di­rek­tø­rer - for Pa­ris er ik­ke ba­re en må­l­by i Tour de Fran­ce. Den er og­så bil­let­ten til en sær­de­les mun­ter af­ten.

Overalt på Pla­ce de la Con­cor­de var der fest blandt de in­vi­te­re­de gæ­ster for­an de man­ge hold­bus­ser, hvor ko­ner og kæ­re­ster, sponso­rer og al­le de me­ka­ni­ke­re, soig­n­eurs, kok­ke, og hvad der el­lers skal til, stod med champag­ne og kun­ne glæ­de sig over, at tre uger på de fran­ske lan­de­ve­je en­de­lig er over­stå­et.

So­len skin­ner, Lotto vin­der

For­an Lotto- Sou­dals bus var jub­len ek­stra stor ef­ter An­dré Greipels fjer­de eta­pe­sejr på den smuk­ke­ste af op­løbs­stræk­nin­ger.

Lars Bak men­te da og­så, ef­ter at ha­ve få­et et glas champag­ne i et pla­stikg­las, at det hav­de væ­ret en per­fekt Tour for det bel­gi­ske hold.

» Li­ge da jeg kør­te over mål­stre­gen, så be­gynd­te so­len at skin­ne. Det var da et tegn. So­len har skin­net på os i år, « gri­ne­de Lars Bak.

» Det smit­ter jo af. 70 pro­cent af sponsora­tet er Tour de Fran­ce, så det er ut­ro­lig vig­tigt, at vi har få­et suc­ces. Sponso­rer­ne er su­perg­la­de, og man kan ik­ke for­lan­ge me­re end fi­re eta­pe­sej­re, « sag­de Lars Bak, der ef­ter sin fem­te del­ta­gel­se i træk er til­freds med sin egen præ­sta­tion. tour end op- tour’. Og han vid­ste i går ik­ke, om han skul­le gri­ne el­ler græ­de over, at lø­bet nu er slut.

» På den ene si­de er jeg lidt ær­ger­lig over, at det er slut, for­di nu har jeg ik­ke fle­re chan­cer for at la­ve det re­sul­tat, jeg ger­ne vil. Men på den an­den si­de er det og­så lidt dej­ligt at få lov til at luk­ke bo­gen og kom­me vi­de­re. «

Han kun­ne dog glæ­de sig over, at han på fle­re etaper var med til at ska­be flot cy­kel­løb, selv om det blev li­ge ved og næ­sten hver gang.

» Det per­son­li­ge høj­de­punkt var nok an­den­plad­sen i Py­re­næ­er­ne. I bund og grund er det og­så et høj­de­punkt, at jeg to gan­ge un­der Tou­ren ram­mer ud­brud, der går he­le vej­en til mål. «

Sta­dig en klovn

Fuglsang var ik­ke i tvivl om, hvad der var Tou­rens vær­ste øje­blik for ham.

» Det var at bli­ve kørt ned af en mo­tor­cy­kel. Jeg sy­nes sta­dig­væk, at han er en klovn, ham fø­re­ren. Han kom til ho­tel­let og vil­le si­ge und­skyld, men det hav­de jeg ik­ke lyst til. Det er da fint, at han vil­le si­ge und­skyld, men han kør­te jo som en idi­ot – var først tæt på at kø­re Ry­der Hesje­dal ned, in­den han bra­ger ind i mig, « for­tal­te Fuglsang.

» Det kan væ­re, at jeg slog et stort sving, men vej­en er jo til for os – ik­ke for, at han skal lig­ge og le­ge Va­len­ti­no Ros­si ( ita­li­ensk mo­tor­cy­kel­kø­rer, red.). «

MANDAG 27. JULI 2015

Jakob Fuglsang blev mødt af kæ­re­sten Loulou i må­l­om­rå­det i Pa­ris.

Mi­cha­el Val­gren, der desvær­re måt­te ud­gå på 19. eta­pe, hav­de ta­get glæ­der­ne lidt på forskud, da hans kæ­re­ste Sis­sel for et par da­ge si­den duk­ke­de op i Frankrig for at kys­se lidt på sin Tour- helt.

Fo­to: Nils Meilvang

Lars Bak kys­ses vel­kom­men til Pa­ris af sin Elisa­beth.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.