KER TOU­REN FOR

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - FROO­MES WATT- TAL TIS PÅ TRØJ­EN BJAR­NES HOLD FA­TA­LE GU­LE STYRT

MANDAG 27. JULI 2015

FRANSK­MÆN­DE­NES YOYO- TOUR

AT VÆ­RE FOR­HÅNDS­FA­VO­RIT,

fransk­mand og så gå ned i bjer­ge­ne er ren­dyr­ket yd­my­gel­se. Ik­ke nok med, at man kan se sæ­so­nens mål smul­dre, man bli­ver og­så ud­stil­let for mil­li­o­ner af lands­mænd. Fransk tv el­sker at svæl­ge i ned­t­ur, og den fi k de med Thi­baut Pi­not ( th.), der gik ned sam­men med Ro­main Bar­det ( tv.), mens Je­an- Chri­stop­he Pe­raud sty rte­de vold­somt. Og så kom de el­lers igen! Ro­main Bar­det vandt i Saint- Je­an- de- Maurien­ne, mens Thi­baut Pi­not tog sej­ren på Al­pe d’Hu­ez. Flot­te co­me­ba­ck eft er at ha­ve væ­ret helt ne­de i den fran­ske ren­de­sten.

DET HE­LE EKS­PLO­DE­RE­DE,

da en vi­deo blev læk­ket. Vi­deo­en vi­ste Chris Froo­mes watt- tal – alt­så den kraft , han pro­du­ce­rer – på den to år gam­le eta­pe til Mont Ven­toux. Al­le vid­ste, det var en stor hi­sto­rie, men de fær­re­ste kun­ne for­tol­ke tal­le­ne. Chris Froo­me var li­geg­lad og vandt sam­me dag eta­pen til Pi­er­re SaintMar­tin over­le­gent. Straks reg­ne­de mi­stan­ken om snyd ned over ham, for det måt­te skyl­des do­ping, at han kun­ne væ­re så me­get bed­re. Den mi­stan­ke er mind­sket no­get si­den – må­ske for­di Chris Froo­me så min­dre over­be­vi­sen­de ud i den sid­ste uge.

CHRIS FROO­ME ER

in­gen pu­bli­kum­synd­ling – med und­ta­gel­se af Eng­land, hvor de el­sker ham. Fransk­mæn­de­ne bry­der sig ik­ke om den to­ta­le do­mi­nans, som Team Sky har re­præ­sen­te­ret – den min­der dem om su­perdo­pe­ren Lan­ce Arm­strong og hans US Postal. Og nog­le af dem ta­ger den fø­lel­se til yder­lig­he­der – så­som at smi­de en kop urin på den før­en­de trø­je på vej mod må­let i Men­de. Froo­me var ra­sen­de, men det stop­pe­de ik­ke der: spyt­k­lat­ter og buh- råb fulg­te eft er. Ret­fær­dig­vis skal det si­ges, at det var en me­get lil­le ska­re, der ik­ke kun­ne fi nde ud af at sty re sig.

BRI­AN HOLM SKUL­LE

SOM AL­TID VAR

ba­re si­ge, at det da vil­le væ­re en ære at la­ve et hold med Bjar­ne Ri­is, før cy­kel- Dan­mark gik amok i spe­ku­la­tio­ner. For nok har Bjar­ne Ri­is ik­ke væ­ret til Tour de Fran­ce i år, men han har holdt liv i nav­net med sin op­træ­den i TV2 som eks­pert­kom­men­ta­tor. Og selv luft et tan­ken om at ska­be et nyt pro­jekt. Si­den har der væ­ret lidt me­re stille om pro­jek­tet, der er vold­somt pen­ge­kræ­ven­de og i gi­vet fald vil væ­re mini­mum et år un­der­vejs.

der mas­ser af nervø­si­tet og uro i fel­tet i den før­ste uge af Tou­ren. Det fø­rer som re­gel en mas­se sty rt med sig, og i år var in­gen und­ta­gel­se. Me­get be­mær­kel­ses­vær­digt gik det i to om­gan­ge hårdt ud over lø­bets før­en­de ryt­ter. Først var det det schweizi­ske tem­po­fæ­no­men Fa­bi­an Can­cel­la­ra ( øverst), der klædt i gult måt­te for­la­de Tou­ren med et brud på ryg­gen. Et par da­ge se­ne­re var det den nye mand i gult – ty ske To­ny Martin ( tv.) – der måt­te ud­gå, eft er at et sty rt hav­de ko­stet ham et bræk­ket kra­ve­ben.

TIN­KOV VIL GÅ SO­LO

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.