FCK- boss jub­ler over nyind­køb

Stå­le Sol­bak­ken er yderst til­freds med det ind­tryk, hol­dets nyind­køb har le­ve­ret i op­star­ten. Mod Es­b­jerg skil­le­de især én sig ud

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Der var re­gu­lær klas­se­for­skel i før­ste halv­leg på Blue Wa­ter Are­na. Gæ­ster­ne sat­te sig fuld­stæn­dig på kam­pen og var kon­se­kven­te for­an mål. FCKer­nes om­stil­lings- og kon­tr­a­spil luk­ke­de eff ek­tivt mun­den på hjem­me­hol­dets til­sku­e­re, der skuf­fe­de kun­ne gå til pau­se, vel­vi­den­de at ude­hol­det stort set al­le­re­de hav­de luk­ket kam­pen. Må­le­ne stod de to an­gri­be­re Mar­vin Pourié og Ni­co­lai Jør­gen­sen for.

» Vi kom­mer til at ta­be po­int her i star­ten af sæ­so­nen. Vi har en smal trup, man­ge der ik­ke har træ­net så me­get og ik­ke spil­let man­ge kam­pe. Der­for var det ek­stremt vig­tigt med de tre po­int i dag, « lød det fra Stå­le Sol­bak­ken.

FCK- ma­na­ge­ren hav­de fun­det plads til nyind­kø­be­ne Benja­min Ver­bic, Kas­per Kusk og Pe­ter An­ker- sen, og de­res ind­sats var me­re end god­kendt iføl­ge Stå­le Sol­bak­ken.

Fan­ta­stisk slo­ve­ner

» Benja­min Ver­bic er helt fan­ta­stisk rent off en­sivt i pe­ri­o­der. Kas­per Kusk ram­mer ik­ke helt da­gen i dag og kom­mer slet ik­ke ind i kam­pen, men han har væ­ret væl­dig god i træ­ning og mod Newtown, så jeg er ik­ke be­kym­ret, « lød det fra Stå­le, in­den han kom­men­te­re­de Pe­ter An­ker­sens præ­sta­tion:

» Pe­ter An­ker­sen har væ­ret bund­so­lid, si­den han kom her­til, og det var han og­så i dag. Det var en spe­ci­el kamp for ham, men det kla­re­de han for­nuft igt. «

Pe­ter An­ker­sen, der før sin tid i Salz­burg hav­de hjem­me­ba­ne på Blue Wa­ter Are­na i Es­b­jerg, var og­så glad for gen­sy­net med Ve­stjyl­land.

» Det var fedt at væ­re tilbage på min gam­le hjem­me­ba­ne. Det var en kamp, jeg hav­de glæ­det mig rig­tig me­get til, og jeg er glad for, at vi vandt, « sag­de Pe­ter An­ker­sen eft er kam­pen.

I FCK er der én mand, der be­stem­mer, og det er Stå­le Sol­bak­ken. Han har si­ne eg­ne ide­er og vi­sio­ner, og det skal Pe­ter An­ker­sen li­ge væn­ne sig til.

» Det svæ­re­ste har væ­ret at skul­le læ­re Stå­les de­fen­si­ve or­ga­ni­sa­tion. Læ­rer du ik­ke den, kom­mer du ik­ke til at spil­le, så sim­pelt er det. Jeg sy­nes dog, jeg er kom­met godt ind i den, men det kan selv­føl­ge­lig al­tid bli­ve bed­re. Off en­sivt mang­ler jeg lidt end­nu, men jeg er sik­ker på det kom­mer med kamp og træ­ning, « sag­de Pe­ter An­ker­sen.

Kø­ben­hav­ner­nes før­ste su­per­liga­kamp i den­ne sæ­son bød sam­ti­dig og­så på et co­me­ba­ck til Wil­li­am Kvist, der er­stat­te­de Kas­per Kusk i pau­sen.

FC Kø­ben­havns ma­na­ger, Stå­le Sol­bak­ken, er kendt for at væ­re me­get en­ga­ge­ret un­der kam­pe­ne. Og selv­om han ik­ke ser helt til­freds ud på det­te bil­le­de, hav­de han fak­tisk store ro­ser til fle­re af hol­dets nye spil­le­re ef­ter sej­ren over Es­b­jerg. Blandt an­dre slo­ven­ske Benja­min Ver­bic ( th). Fo­to: Frank Ci­li­us

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.