Skrø­be­li­ge, smal­le Brøndby

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

JEG VAR JO så fl abet at for­ud­si­ge, at Brøndby vil­le slå OB. Men eft er kam­pen i går er over­skrift en for mig, at Brøndby var skrø­be­lig og smal. For Brøndby, der har så store am­bi­tio­ner og et så godt grund­lag for at blan­de sig i top­pen, er det selv­føl­ge­lig en stor skuff el­se at ta­be til OB. Og sæ­son­star­ten med to ne­der­lag er en skuff el­se i det he­le ta­get. Og­så selv­om der var op­mun­tren­de ten­den­ser især i før­ste halv­leg mod OB. Til mit eget og Brønd­bys for­svar skal det dog si­ges, at Brøndby li­ge så­vel som OB kun­ne ha­ve vun­det op­gø­ret.

Men det blev OB, der kun­ne jub­le vi­de­re. Eft er sej­ren over Ho­bro i pre­mi­e­ren tænk­te man, at de jo skul­le vin­de den kamp. Nu vin­der de i Brøndby, og tra­di­tio­nelt set bli­ver det ik­ke me­get me­re van­ske­ligt. Og så er det værd at no­te­re, at Ken­neth Zo­ho­re spil­le­de den bed­ste ti­me på dansk grund i umin­de­li­ge ti­der. Zo­ho­re og den dob­bel­te målsco­rer, Ras­mus Fester­sen, kan bli­ve et ud­mær­ket an­grebs­par. BRØNDBY KAN VÆ­RE glad for, at man har man­ge un­ge spil­le­re, der spil- ler på et højt ni­veau. De­res cen­tra­le midtbane med Fre­de­rik Holst, An­drew Hjulsa­ger og især Le­bo­gang Phi­ri fun­ge­re­de godt. De for­må­e­de at pres­se OB og frem­pro­vo­ke­re bold­tab og ero­brin­ger, der gav go­de kon­tra­mu­lig­he­der. Des­u­den gjor­de de to un­ge, Rezan Cor­lu og Da­ni­el Stück­ler, det fl ot.

År­sa­gen til, at Brøndby ik­ke lyk­kes bed­re i øje­blik­ket, end de gør, er, at det net­op er de un­ge dren­ge, der er de bed­ste. Dem, der er ind­hen­tet til at væ­re stjer­ner, le­ve­rer ik­ke og kan ik­ke præ­ste­re. Da­ni­el Ag­ger er ude hver an­den kamp. Tho­mas Ka­h­len­berg har ik­ke spil­let i ny­e­re tid. Martin Ørnskov le­ve­rer or­di­nært, hvis vi skal væ­re fl in­ke. Og Jo­han El­man­der er ik­ke i nær­he­den af det ni­veau, han hav­de, sidst han var i Brøndby. Det er de spil­le­re, man sav­ner. Brøndby sav­ner de in­di­vi­du­el­le præ­sta­tio­ner fra de hø­jest be­tal­te spil­le­re, de mest ru­ti­ne­re­de og de spil­le­re, der er øverst i hie­rar­ki­et. SNAK­KEN OM THO­MAS Franks mu­li­ge fy­ring vil højst sand­syn­ligt svøm­me over i me­di­er­ne. Det er en af de on­de me­ka­nis­mer i fod­bold­ver­de­nen, når tin­ge­ne ik­ke går, som man for­ven­ter, er løs­nin­gen tra­di­tio­nelt at fy­re ch­eftræ­ne­ren. Men jeg sy­nes, Tho­mas Frank hav­de lagt den rig­ti­ge tak­tik mod OB, og han sat­te det ret­te hold. Al­li­ge­vel lyk­kes det ik­ke, for­di dem, der skal væ­re de ud­slags­gi­ven­de brik­ker, sid­der på tri­bu­nen el­ler ik­ke slår til på ba­nen. El­man­der, Ag­ger, Ka­h­len­berg. Det er dem, vi skal ha­ve no­get ek­stra fra. Det er dem, Brøndby ba­se- rer de­res mål­sæt­ning på.

Brønd­bys star­top­stil­ling og bænk er ik­ke skrækind­j­a­gen­de. Sna­re­re tvær­ti­mod vir­ker det smalt og skrø­be­ligt. Men hvis man ser på trup­pen, og hvem Brøndby rå­der over, vil man net­op se pro­fi ler som Da­ni­el Ag­ger, Tho­mas Ka­h­len­berg og Jo­han El­man­der kry­dret med de un­ge ta­len­ter og spil­le­re som Te­emu Puk­ki og El­ba Rashani. Og så vil man tæn­ke, det er et godt hold. Det er ud fra den trup, at man si­ger, Brøndby bør væ­re med til at kæm­pe om gul­det. MEN REN­SER VI ud i dem, der al­tid er ska­det og kig­ger på de for­vent­nin­ger, man kan ha­ve til spil­le­re som Jo­han El­man­der og Martin Ørnskov ba­se­ret på det, vi har set, er det li­ge plud­se­lig de un­ge og uru­ti­ne­re­de, der træk­ker læs­set.

Og når de træk­ker læs­set, kan man så sta­dig på­stå, at Brøndby skal vin­de me­dal­jer? For det er net­op det hold og de spil­le­re, Tho­mas Frank rå­der over. Men de er trods alt al­li­ge­vel ik­ke til rå­dig­hed. Det er det sprin­gen­de punkt for Brøndby.

An­drew Hjulsa­ger ( th.) er blandt de un­ge Brøndby- spil­le­re, der træk­ker et tungt læs hos klub­ben med de store am­bi­tio­ner. Men de er­far­ne stjer­ner i Brøndby er en­ten ska­det el­ler le­ve­rer ik­ke godt nok på ba­nen. Det ko­ste­de mod OB, der vandt 2- 1 i Brøndby. Fo­to: Erik Ref­ner

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.