FCK tog de tre po­int mod hårdt­kæm­pen­de Es­b­jerg

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

ES­B­JERG HAR IK­KE

slå­et kø­ben­hav­ner­ne si­den 2008, og de var mile­vidt fra at gø­re det i 1- 2- ne­der­la­get.

FCK har in­ve­ste­ret kraft igt den­ne som­mer i jag­ten på at bry­de de se­ne­ste to sæ­so­ners jy­ske mester­skabs­do­mi­nans. En af nyind­kø­be­ne er Benja­min Ver­bic, der drev gæk med Es­b­jerg- for­sva­rer­ne med si­ne snæv­re dri­blin­ger. Det var dog Mar­vin Pourié, der stod for den før­ste scor­ing, da han på en fri­spil­ning fra Ni­co­lai Jør­gen­sen send­te bol­den ind via stol­pen.

FCK var alt­do­mi­ne­ren­de i før­ste halv­leg, og det ud­mønt­e­de sig i end­nu en scor­ing. Es­b­jergs må­l­mand Martin Du­brav­ka drop­pe­de fælt eft er et re­la­tivt ufar­ligt skud fra kan­ten af fel­tet fra Ni­co­lai Jør­gen­sen.

Ind­skift ede Mik­kel Vester­gaard duk­ke­de op og re­du­ce­re­de til 1- 2 i an­den halv­leg. Det skab­te spæn­ding i de sid­ste mi­nut­ter – uden at Es­b­jerg kom frem til fl ere chan­cer. Der­med blev det ved de tre po­int til FC København.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.