NÅR SPOT­LIGHT

Et klubka­os i Schweiz var en af år­sa­ger­ne til, at Mi­cha­el Sil­ber­bau­er røg fra ram­pe­ly­set og ud i me­di­e­mør­ket

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - SØ­GE­LYS Ron­ni Bur­kal Ni­el­sen ro­ni@ sporten. dk

Der blev skriblet ned på di­ver­se blok­ke og knip­set billeder, hver gang han fo­re­tog en be­væ­gel­se på sin før­ste træ­nings­dag. Sport­sjour­na­li­ster og fo­to­gra­fer var mødt op for at se den stør­ste dan­ske han­del i trans­fer­vin­du­et, der kom midt i 2003/ 2004- sæ­so­nen.

22- åri­ge Mi­cha­el Sil­ber­bau­er var rejst fra sin barn­dom­s­klub, AaB, hvor han hav­de få­et sit gen­nem­brud. I ste­det hav­de han fo­re­ta­get et kon­tro­ver­si­elt skif­te til den kø­ben­havn­ske ma­sto­dont FC København. For at jag­te drøm­men om mester­ska­ber, lands­hol­det og kam­pe i Eu­ro­pa.

I dag le­ver han en diskret til­væ­rel­se i klub­ben FC Bi­el- Bien­ne, som hø­rer til i den næst­bed­ste schweizi­ske ræk­ke. Her er der in­gen overflod af jour­na­li­ster og fo­to­gra­fer, der står på tæ­er­ne af hin­an­den for at snak­ke med den nu 34- åri­ge dan­sker, som var en af de bed­ste dan­ske midt­ba­ne­spil­le­re i sin år­gang. Men han sav­ner hel­ler ik­ke op­mærk­som­he­den.

» Jeg har ik­ke haft no­get imod at skul­le stille op til in­ter­view. Jeg har al­tid be­trag­tet det som en del af fod­bol­den, og jeg er glad for at ha­ve prø­vet det. Men at me­di­er­ne ik­ke rin­ger me­re, går mig ik­ke på. Jeg be­fin­der mig bedst uden for sø­ge­ly­set, « si­ger Mi­cha­el Sil­ber­bau­er.

FCK ki­ck­star­te­de kar­ri­e­ren

Den store me­di­e­in­ter­es­se for spil­le­ren, der kun­ne dæk­ke samt­li­ge midt­ba­ne­plad­ser og lø­be fra bag­linje til bag­linje i 90 mi­nut­ter, blev ki­ck­star­tet i FC København.

MI­CHA­EL SIL­BER­BAU­ER

FØDT: KLUBKAR­RI­E­RE:

7. juli 1981 ( 34 år) 2000- 2004: AaB 2004- 2008: FC København 2008- 2011 Utrecht 2011- 2014 Yo­ung Boys 2012- 2013 OB ( le­je) 2014- 2015 FC Bi­el Bien­ne

LANDS­HOLDSKAR­RI­E­RE:

25 A- land­skam­pe / 1 mål 81 U- land­skam­pe / 8 mål

TIT­LER:

Tre dan­ske mester­ska­ber En po­kal- ti­tel

Al­le­re­de ef­ter en halv sæ­son hav­de han vun­det sit før­ste mester­skab. Ef­ter et år var han ble­vet en fast mand på lands­hol­det. Og to et halvt år ef­ter sin store me­di­e­præ­sen­ta­tion i FC København hav­de hans hold for før­ste gang kva­li­fi­ce­ret sig til grup­pe­spil­let i Champions League.

MANDAG 27. JULI 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.