’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Mi­cha­el Sil­ber­bau­er

Jeg har al­tid be­trag­tet det som en del af fod­bol­den, og jeg er glad for at ha­ve prø­vet det. Men at me­di­er­ne ik­ke rin­ger me­re, går mig ik­ke på. Jeg be­fin­der mig bedst uden for sø­ge­ly­set

» Når man spil­ler på den hjem­li­ge sce­ne, bli­ver man au­to­ma­tisk lagt me­re mær­ke til. Li­ge­som når man får sit gen­nem­brud på et hold, bli­ver fast mand el­ler er en del af lands­hol­det. Men i takt med, at man flyt­ter væk fra Dan­mark, er man ik­ke læn­ge­re li­ge så in­ter­es­sant. «

Det per­fek­te match

Det mær­ke­de han, da han pak­ke­de fod­bold­støv­ler­ne og skif­te­de til hol­land­ske Utrecht ef­ter fi­re et halvt år med mas­ser af suc­ces i FC København. Selv­om han drøm­te om at spil­le i en­gelsk fod­bold, tak­ke­de han nej til til­bud­det fra Sh­ef­fi­eld Uni­ted, for­di den hol­land­ske ar­bej­der­by trak me­re i ham.

Klub­ben pas­se­de per­fekt til Mi­cha­el Sil­ber­bau­er, som selv hav­de si­ne for­cer i det fy­si­ske spil og knap så me­get i det tek­ni­ske. Og de 21.000 fans, der i gen­nem­snit var til Utre­chts kam­pe, el­ske­de ham for sin indstil­ling.

Det sam­me gjor­de træ­ne­ren, som be­løn­ne­de ham med an­fø­rer­bin­det. Men selv­om Sil­ber­bau­er fort­sat­te sin suc­ces fra FCK, var det først i slut­nin­gen af sin Utrecht- tid, at den dan­ske pres­se dæk­ke­de ham tæt.

» Det var un­der­ligt, for­di me­di­e­in­ter­es­sen fra Dan­mark var stør­re i min sid­ste tid i Utrecht, selv­om jeg gik fra stor me­di­e­be­vå­gen­hed i FC København. Man kun­ne mær­ke, at pres­sen be­gynd­te at føl­ge me­re med i dan­sker­ne i de uden­land­ske klub­ber. «

Men i takt med den sti­gen­de me­di­e­in­ter­es­se tog Sil­ber­bau­er et skif­te til den me­re ukend­te schweizi­ske fod­bold­liga. På trods af eu­ro­pæ­isk grup­pe­spil hav­de Utrecht øko­no­mi­ske pro­ble­mer, og spil­ler­ne var der­for nødt til at gå ned i løn.

Schweizisk stopklods

Yo­ung Boys fra Schweiz kom der­for på et øko­no­misk be­lej­ligt tids­punkt for Mi­cha­el Sil­ber­bau­er. Klub­ben var i gang med at byg­ge et nyt hold op, som skul­le spil­le med om mester­ska­bet. Og sam­ti­dig kun­ne de til­by­de en lu­kra­tiv kon­trakt. Sil­ber­bau­er vid­ste dog ik­ke, at det skul­le bli­ve en stor stopklods i en loven­de fod­bold­kar­ri­e­re.

» Det he­le lød spæn­den­de med en me­get at­trak­tiv spil­lestil. Og det vir­ke­de vir­ke­lig til, de hav­de scou­tet mig godt, for­di træ­ne­ren hav­de en klar rolle til mig. Selv hvis jeg kun­ne fo­re­ta­ge val­get igen, hav­de jeg valgt Yo­ung Boys. «

Træ­ne­ren blev dog fy­ret, in­den sæ­so­nen gik i gang. I ste­det kom en træ­ner til, som ik­ke hav­de den store til­tro til den dyrt ind­køb­te dan­sker. Og da Yo­ung Boys tab­te mester­ska­bet klart til Ba­sel, røg Sil­ber­bau­er ned på an­det­hol­det. Uden han selv føl­te, han spil­le­de dår­ligt.

Den al­si­di­ge spil­ler var trå­dt ind i et klubka­os, som skul­le stræk­ke sig over fle­re år. Og som be­gynd­te at sæt­te en stop­per for lands­holdskar­ri­e­ren.

» Når man sta­dig er in­de i lands­holds­var­men, bli­ver pres­sen ved med at min­des om, at man er til ste­de. Men på grund af min tid i Schweiz blev in­teres­sen fra me­di­er­ne me­get hur­tigt ned­ad­gå­en­de. «

En en­kelt sæ­sons le­je­op­hold i OB kun­ne sta­dig ik­ke æn­dre på Sil­ber­bau­ers si­tu­a­tion i Yo­ung Boys. Klub­ben og dan­ske­ren kun­ne ik­ke fin­de en fair løs­ning for at op­hæ­ve kon­trak­ten. Der­for valg­te dan­ske­ren et

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.