ET FOR­SVIN­DER

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

MANDAG 27. JULI 2015 en­de­gyl­digt far­vel til lands­hol­det og drøm­men om mester­ska­ber. Han vil­le bli­ve, til hans kon­trakt løb ud.

Sjæld­ne in­ter­views

Mi­cha­el Sil­ber­bau­er i spot­ligh­tet sam­men med den ita­li­en­ske an­gri­ber Pablo Osval­do, da Dan­mark og Ita­li­en tør­ne­de sam­men i 2012.

Fo­to: Li­se­lot­te Sa­broe ik­ke hav­de ud­sigt til spil­le­tid, var det klart, at op­mærk­som­he­den fra om­ver­de­nen faldt. «

I ste­det duk­ke­de FC Bi­el- Bien­ne fra den næst­bed­ste schweizi­ske ræk­ke op og til­bød i 2014 Sil­ber­bau­er en plads på hol­det. Selv­om klub­ben var dår­li­ge­re end Yo­ung Boys, var det et ni­veau op for Sil­ber­bau­er på grund af den re­gel­mæs­si­ge spil­le­tid. Det se­ne­ste år har dog væ­ret end­nu et ni­veau ned i me­di­eom­ta­le, hvor dan­ske­ren sjæl­dent er ble­vet in­ter­viewet. Det har gi­vet ham tid til at gø­re sta­tus over hans tid i me­di­er­ne, mens han var spil­ler.

» Jeg kan mær­ke, at pres­sen er ble­vet me­re kri­ti­ske med åre­ne over for dansk fod­bold. Jeg har det fint med, at jo læn­ge­re tid, man spil­ler, jo me­re skif­ter for­vent­nings­pres­set. Men nog­le gan­ge sy­nes jeg, kri­tik­ken har væ­ret en­si­dig, for­di der mang­ler for­stå­el­se for dansk fod­bolds ni­veau i for­hold til an­dre lan­des. «

» Der­for sy­nes jeg, det var sjovt at væ­re en del af det, men det har og­så væ­ret hårdt. Især når det var gå­et skidt på ba­nen. Der hav­de man mest lyst til ba­re at væ­re ir­ri­te­ret uden at skul­le stå til rå­dig­hed for pres­sen. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.