Stop­per kar­ri­e­ren med støv­ler­ne på

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - SLUT Ron­ni Bur­kal Ni­el­sen ro­ni@ sporten. dk

Mi­cha­el Sil­ber­bau­er stop­per sin spillerkarriere og be­gyn­der på et nyt fod­bold­ka­pi­tel, når han i den nye sæ­son be­gyn­der som as­si­stent­træ­ner i FC Bi­el- Bien­ne, hvor han har spil­let si­den 2014.

Selv­om han iføl­ge ham selv stop­per kar­ri­e­ren, bli­ver fod­bold­støv­ler­ne ik­ke pak­ket væk med det sam­me. Sil­ber­bau­er skal fort­sat træ­ne med første­hol­det, men det er kun, for­di klub­ben er ved at byg­ge et nyt hold op. Der­for er det ik­ke me­nin­gen, at han skal væ­re spil­len­de as­si­stent­træ­ner.

» Det bli­ver en helt ny be­gyn­del­se for klub­ben, og der­for vil træ­ne­ren ger­ne ha­ve, at jeg fort­sat træ­ner med, så der kan væ­re nog­le, der ken­der hol­det i for­vej­en, « si­ger 34- åri­ge Mi­cha­el Sil­ber­bau­er.

Over­ve­je­de Dan­mark

Tan­ker­ne om et kar­ri­e­re­stop var el­lers ik­ke no­get, der fyld­te hans tan­ker. I ste­det over­ve­je­de han et mu­ligt co­me­ba­ck i dansk fod­bold, før kar­ri­e­ren skul­le slut­te. Li­ge ind­til FC Bi­el- Bien­ne kom med til­bud­det, som han ik­ke kun­ne af­slå.

» Det vir­ker rig­tig spæn­den­de, og nu prø­ver jeg det af, for at se om det er no­get for mig, « for­tæl­ler Mi­cha­el Sil­ber­bau­er, som har få­et en etårig kon­trakt.

Han kan nu se tilbage på en kar­ri­e­re, der bød på tre dan­ske mester­ska­ber, en po­kal­ti­tel, 258 Su­per­liga­kam­pe og 25 A- lands­holdskam­pe. De­bu­ten for AaB og lands­hol­det samt skif­tet til ud­lan­det er no­get af det, han hu­sker bedst. Men der er én ting, der over­strå­ler det he­le.

» Jeg vil nok frem­hæ­ve det før­ste dan­ske mester­skab med FCK. Man spil­ler for at vin­de no­get. Og at bli­ve dansk me­ster – det er stort, « si­ger han.

For­try­der ik­ke no­get

Hans el­lers loven­de kar­ri­e­re fik et knæk, da han blev sat på an­det­hol­det i schweizi­ske Yo­ung Boys. Og ef­ter­føl­gen­de skif­te­de til FC Bi­el- Bien­ne i den næst­bed­ste schweizi­ske ræk­ke. Men han for­try­der ik­ke skif­tet til al­pelan­det.

Mi­cha­el Sil­ber­bau­er har – næ­sten – stil­let støv­ler­ne på hyl­den. Han skal frem­over væ­re as­si­stent­træ­ner i FC Bi­el- Bien­ne. Fo­to: Claus Bech

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.