’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Mi­cha­el Sil­ber­bau­er – om at vin­de med FCK

Man spil­ler for at vin­de no­get. Og at bli­ve dansk me­ster – det er stort

For det åb­ne­de i sid­ste en­de en dør til job­bet som as­si­stent­træ­ner. En rolle, han ik­ke hav­de set sig selv i tid­li­ge­re.

Til de­cem­ber skal Mi­cha­el Sil­ber­bau­er hol­de mø­de med FC Bi­elBien­ne for at se, om han fort­sat skal træ­ne med hol­det el­ler ude­luk­ken­de fo­ku­se­re på sin nye rolle.

Sam­ti­dig går han til de­cem­ber i gang med at ta­ge DBUs T- træ­ner­ud­dan­nel­se, der er mu­lig at ta­ge for tid­li­ge­re el­ler ak­ti­ve spil­le­re, som har spil­let mini­mum 50 kam­pe på 1. di­vi­sions­ni­veau og op­ef­ter.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.