2016- sta­tus i For­mel 1

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

MENS FOR­MEL 1- ME­KA­NI­KE­RE og - tek­ni­ke­re nu kan se frem til et par ugers fe­rie, vil team­che­fer og kø­rer- ma­na­ge­re gå op i gear. Det er nu, 2016- fel­tet skal på plads, og der for­hand­les in­ten­sivt i kulis­ser­ne.

Jeg har i we­e­ken­den snu­set rundt i pad­do­ck­en på Hungaroring for at un­der­sø­ge Kevin Magnus­sens mu­lig­he­der for et For­mel 1- co­me­ba­ck, og her er sta­tus net­op nu. MER­CE­DES: Alt op­ta­get – Lewis Ha­milt­on ( til og med 2018) og Ni­co Ros­berg ( op­tion til og med 2017) er på plads. RED BULL: Da­ni­el Ric­ci­ar­do har i prin­cip­pet kon­trakt for 2016, men ryg­ter an­ty­der, at han kan kø­bes fri. Da­ni­il Kvy­at har en fl er­årig aft ale, men tea­met kan ud­skift e rus­se­ren, når de vil. Kevin Magnus­sen er ik­ke in­de i bil­le­det som afl øser. FER­RA­RI: Se­ba­sti­an Vet­tel har kon­trakt til og med 2017. Ki­mi Räik­kö­nens kon­trakt ud­lø­ber, men tea­met har en op­tion på fi nnen. Ryg­ter si­ger, den ik­ke bli­ver ind­fri­et – og at Valt­te­ri Bot­tas over­ta­ger plad­sen. An­dre kan­di­da­ter til Räik­kö­nens sæ­de: Ni­co Hül­ken­berg og Da­ni­el Ric­ci­ar­do. Kevin Magnus­sen næv­nes ik­ke i for­bin­del­se med Fer­ra­ri. WIL­LI­AMS: Valt­te­ri Bot­tas har i prin­cip­pet kon­trakt til og med 2017, men kan kø­bes fri. Fe­lipe Mas­sas aft ale ud­lø­ber, men bå­de tea­met og bra­si­li­a­ne­ren sat­ser på at fort­sæt­te. De mest sand­syn­li­ge afl øse­re for Bot­tas, hvis fi nnen går til Fer­ra­ri: Ni­co Hül­ken­berg, Jen­son But­ton el­ler Stoff el Van­do­or­ne. Kevin Magnus­sen næv­nes kun som en de­ci­de­ret out­si­der. MCLAREN: Fer­nan­do Alonso har kon­trakt til og med 2017. McLaren har en op­tion på Jen­son But­ton for 2016, der ik­ke ud­lø­ber fo­re­lø­big. Hvis But­ton ik­ke fort­sæt­ter, ven­tes sæ­det at gå til en­ten Kevin Magnus­sen el­ler test­kø­rer Stoff el Van­do­or­ne. Bel­gi­e­ren har kørt en im­po­ne­ren­de GP2- sæ­son, men er fort­sat pla­ce­ret bag dan­ske­ren i tea­mets in­ter­ne ’ kø’. Team­chef Ron Den­nis eft er­ly­ser sta­dig sponso­rer/ in­ve­sto­rer, og i Bel­gi­en vur­de­rer man, at Magnus­sen net­op nu har fl ere pen­ge til rå­dig­hed end Van­do­or­ne. Hvis But­ton ik­ke fort­sæt­ter, og øko­no­mi­en pas­ser, er pla­nen at ryk­ke Magnus­sen op på eng­læn­de­rens plads, mens Van­do­or­ne over­ta­ger dan­ske­rens re­ser­ve­kø­rer- tjans. FOR­CE IN­DIA: Ni­co Hül­ken­berg kan for­la­de tea­met. For­ce In­dia sat­ser på at be­hol­de ty­ske­ren, og man vil og­så fort­sæt­te med Ser­gio Pe­rez. Et le­digt For­ce In­dia- sæ­de vil sand­syn­lig­vis bli­ve besat af Mer­ce­des- test­kø­rer Pa­scal We­hr­le­in. Magnus­sen næv­nes kun som out­si­der. TORO ROS­SO: Bå­de Max Ver­stap­pen og Car­los Sainz Jr. har fl er­åri­ge aft aler med Toro Ros­so, der ejes af Red Bull. Hvis en af dem for­la­der tea­met, bli­ver det for at ryk­ke op til Red Bull. Det le­di­ge Toro Ros­so­sæ­de går i så fald til en af Red Bulls juniorkørere. Magnus­sen er ik­ke in­de i bil­le­det. LO­TUS: Ro­main Grosje­ans aft ale ud­lø­ber, men uden for­nuft ige al­ter­na­ti­ver ven­tes fransk­man­den at bli­ve. Pa­stor Mal­do­na­dos sæ­de er afh æn­gig af hans ve­nezu­elan­ske sponso­rer. Hvis der op­står et le­digt Lo­tus- sæ­de, ven­tes det at gå til re­ser­ve­kø­rer Jo­ly­on Pal­mer. Magnus­sen næv­nes ik­ke i for­bin­del­se med Lo­tus. SAU­BER: Fe­lipe Nasr og Marcus Eri­cs­son fort­sæt­ter. MA­NOR: Hver­ken Will Ste­vens el­ler Ro­ber­to Mer­hi har af­ta­ler for næ­ste år. Ma­nors 2016- kø­re­re skal ha­ve store sponso­rer og/ el­ler en mo­to­raft ale med. Her er even­tu­el en åb­ning for Magnus­sen – men kun med dan­ske sponso­rer og/ el­ler Hon­da- mo­to­rer. HAAS: Det nye ame­ri­kan­ske team sam­ar­bej­der med Fer­ra­ri og ven­tes at over­ta­ge en af ita­li­e­ner­nes test­kø­re­re ( Este­ban Gu­ti­er­rez el­ler Je­anEric Verg­ne). Magnus­sen næv­nes på grund af hans link med Hon­da ik­ke i for­bin­del­se med Haas.

BTs F1- KOR­RE­SPON­DENT

Et usæd­van­ligt po­die i For­mel 1 i år. In­gen Mer­ce­des- kø­re­re ( Lewis Ha­milt­on og Ni­co Ros­berg) gen­nem­før­te grand­prix’et i Un­garn i går, og der­for kun­ne Se­ba­sti­an Vet­tel, Fer­ra­ri ( i mid­ten) fejre sej­ren for­an Da­ni­il Kvy­at ( tv.) og Da­ni­el Ric­ci­ar­do, beg­ge Red Bull. Om de tre er hos sam­me hold næ­ste år, er end­nu uvist. Men Kevin Magnus­sen er hver­ken i spil hos Fer­ra­ri el­ler Red Bull, hvis de rej­ser. Fo­to: EPA

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.