Dan­marks VMkamp­plan er på plads

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Jo­hn­ny Wo­jciech Kok­borg joko@ sporten. dk

VM- KVA­LI­FI­KA­TION

Pro­gram­met for Dan­marks VM- kva­li­fi ka­tion er på plads, hvor dan­sker­ne be­gyn­der hjem­me mod Ar­me­ni­en og slut­ter af med en mu­lig grup­pe­fi na­le i 2017 mod Ru­mæ­ni­en.

VM i Rusland om tre år skul­le ger­ne bli­ve med dansk del­ta­gel­se, men for­u­de ven­ter 10 svæ­re kam­pe for det dan­ske lands­hold. Nu er kamp­pro­gram­met fal­det på plads iføl­ge DBUs ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, Claus Bretton- Meyer, der har lagt pla­nen på Twit­ter.

Dan­mark be­gyn­der i Par- ken mod Ar­me­ni­en sep­tem­ber næ­ste år, in­den tu­ren går til Po­len, hvor der ven­ter en yderst svær ude­kamp. Alt imens skal der hen­tes po­int på hjem­me­ba­ne, hvor Dan­mark er op­pe imod Mon­te­ne­gro og Ka­sak­h­stan i eft er­å­ret 2016.

He­le VM- kva­lifk atio­nen slut­tes af på hjem­me­ba­ne mod Ru­mæ­ni­en i ok­to­ber 2017. Og net­op den kamp kan vi­se sig at væ­re af­gø­ren­de for Dan­marks VM- drøm­me om VM i Rusland 2018. Ru­mæ­ni­en, Po­len og Dan­mark ven­tes at du­el­le­re om før­ste­plad­sen, der gi­ver di­rek­te ad­gang til slut­run­den. De ot­te bed­ste to­e­re i de ni VM- kva­li­fi ka­tions­grup­per går vi­de­re til playoff - kam­pe, mens den ni­en­de og dår­lig­ste to­er træk­ker nit­ten og er ude.

KAMP­PRO­GRAM

4. SEP. 2016:

Dan­mark- Ar­me­ni­en

8. OKT. 2016:

Po­len- Dan­mark

11. OKT. 2016:

Dan­mark- Mon­te­ne­gro

11. NOV. 2016:

Dan­mark- Ka­sak­h­stan

26. MAR. 2017:

Ru­mæ­ni­en- Dan­mark

10. JU­NI 2017:

Ka­sak­h­stan- Dan­mark

1. SEP. 2017:

Dan­mark- Po­len

4. SEP. 2017:

Ar­me­ni­en- Dan­mark

5. OKT. 2017:

Mon­te­ne­gro- Dan­mark

8. OKT. 2017:

Dan­mark- Ru­mæ­ni­en

Dan­mark mød­te Ar­me­ni­en så sent som i sep­tem­ber sid­ste år, da det blev til en dansk 2- 1- sejr. Nu skal ar­me­ner­ne igen gæ­ste Par­ken - den­ne gang i VM- kva­li­fi­ka­tio­nen. Fo­to: Keld Navn­toft

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.