Bendt­ner tab­te i gen­syn med Ar­se­nal

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - GEN­SYN Jep­pe Mel­chi­or Mik­kel­sen je­mi@ sporten. dk

Ni­ck­las Bendt­ner blev mod­ta­get med stort bi­fald, da han star­te­de in­de for Wol­fsburg i går­da­gens træ­nings­kamp mod Ar­se­nal – klub­ben, hvor hans pro­fes­sio­nel­le kar­ri­e­re be­gynd­te.

Arsenals hjem­me­ba­ne, Emira­tes Sta­di­um, dan­ne­de i we­e­ken­den ram­mer­ne om træ­nings­tur­ne­rin­gen Emira­tes Cup. For­u­den Ar­se­nal var og­så Vil­lar­re­al, Ly­on og Bendt­ners Wol­fsburg med i tur­ne­rin­gen, og den dan­ske lands­holds­an­gri­ber var der­for for før­ste gang tilbage på sin gam­le hjem­me­ba­ne som spil­ler, si­den han for­lod klub­ben i 2014.

Ni­ck­las Bendt­ner blev en slags kult­fi gur i Ar­se­nal eft er si­ne ot­te år i klub­ben, selv­om den dan­ske an­gri­ber al­drig rig­tigt for­lø­ste sit po­ten­ti­a­le. Hi­sto­ri­en i Wol­fsburg har væ­ret lidt den sam­me med be­græn­set spil­le­tid og for me­get fo­kus på alt an­det end fod­bold, men i går var der en sjæl­den start­plads til dan­ske­ren.

Ar­se­nal- ma­na­ger Arsè­ne Wen­ger, der i sin tid gav Bendt­ner de­but for Ar­se­nal, hav­de i kamp­pro­gram­met til tur­ne­rin­gen talt om den 27- åri­ge dan­sker, som han var sik­ker på, vil­le gø­re alt, hvad han kun­ne, for at be­vi­se, at Ar­se­nal be­gik en fejl ved at la­de ham smut­te.

Det var imid­ler­tid ik­ke Bendt­ner og kom­pag­ni, der eft er kam­pen stod tilbage med hå­ne­ret­ten. I en jævn­byr­dig aff ære var det Ar­se­nal, der trak sig sej­r­rigt ud tak­ket væ­re en scor­ing af Theo Walcott i det 50. mi­nut.

Wen­ger: Han har ta­len­tet

Bendt­ner fi k de først 80 mi­nut­ter på ba­nen, in­den han blev skift et ud til for­del for Fran­ci­sco Rodrígu­ez. Med på vej­en fi k han stort bi­fald fra fan­se­ne, der en­gang be­trag­te­de ham som en af de­res eg­ne.

Selv­om den dan­ske an­gri­ber oft e er gen­stand for sar­ka­sti­ske hyl­de­ster, så hå­ber hans tid­li­ge­re læ­re­me­ster, at Bendt­ner sta­dig kan nå at få no­get ud af sit uomt­vi­ste­li­ge po­ten­ti­a­le.

» Han har ta­len­tet. Han er ær­lig, og han ved, han har be­gå­et nog­le fejl. Jeg hå­ber, han får suc­ces i den an­den del af sin kar­ri­e­re, « sag­de Arsè­ne Wen­ger i kamp­pro­gram­met.

Bendt­ner fi k og­så den sid­ste hal­ve ti­me i lør­da­gens kamp mod Vil­lar­re­al, som vandt med 2- 1. Det blev der­for til to ne­der­lag for Wol­fsburg ved tur­ne­rin­gen, der blev vun­det af hjem­me­hol­det.

For­u­den gårs­da­gens sejr vandt Ar­se­nal en knu­sen­de 6- 0- sejr over Ly­on lør­dag.

Ni­ck­las Bendt­ner ( th.) i ho­ved­støds­du­el med Arsenals un­ge for­svars­spil­ler Ca­lum Cham­bers. Fo­to: EPA

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.