Dan­mark er fa­vo­rit til tid­ligt VM- exit

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

End­nu en dansk ak­tør på den Ru­mæ­ni­en, Po­len, Mon­te­ne­gro, Ar­me­ni­en og Ka­sak­h­stan bli­ver mod­stan­der­ne, som al­le skal ned­kæm­pes, for at de dan­ske VM- drøm­me an­no 2018 kan leve.

Dan­ske Spil er al­le­re­de ude med odds på, hvor­dan det dan­ske hold kla­rer sig i den fo­re­stå­en­de VM- kva­li­fi ka­tion, og skal man tro spil­le­sel­ska­bet, pe­ger pi­len i ret­ning af en VM­slut­run­de uden Dan­mark.

I hvert fald får man blot 1,55 på et exit i kva­li­fi ka­tio­nen, mens der er odds 2,25 på, at Dan­mark kom­mer med til VM i Rusland.

» Der ven­ter et par svæ­re kam­pe mod Ru­mæ­ni­en og ik­ke mindst mod Po­len, der har im­po­ne­ret vold­somt på de­res vej mod EM 2016, hvor po­lak­ker­ne blandt an­det har slå­et Tys­kland med 2- 0 hjem­me, « si­ger Jan Tri­er fra Dan­ske Spil.

Fo­to: Scan­pix Den­mark

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.