Mystisk ubåd tæt på Sve­ri­ge

Dyk­ke­re har fun­det en ny­e­re ubåd på hav­bun­den nær den sven­ske kyst

BT - - NYHEDER - Sø­ren Ploug Lil­mo­es og An­dreas Ny­gaard Just Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

HEM­ME­LIG MIS­SION

Dyk­ke­re har fun­det en frem­med ubåd kun 2.750 me­ter fra den sven­ske kyst, skri­ver den sven­ske avis Expres­sen.

» Det ty­der på, at det er en hem­me­lig mis­sion, som er slå­et fejl, « si­ger To­mas Ries fra For­svars­højsko­len til Expres­sen.

Ubå­den bæ­rer ik­ke umid­del­bart præg af at væ­re ska­det. Ubå­den er cir­ka 20 me­ter lang, og der er an­gi­ve­ligt ob­ser­ve­ret ky­ril­li­ske tegn på skro­get. Den un­der­sø­ges net­op nu af det sven­ske for­svar.

» Vi ved, at det er en ubåd. Al­de­ren er det umu­ligt at si­ge no­get om, men den har et mo­der­ne ud­se­en­de. Det er van­ske­ligt at si­ge, hvor læn­ge den har væ­ret der, « til­fø­jer Den­nis Ås­berg.

» Om den kan væ­re rus­sisk? Ja, det ty­der på, at den er rus­sisk. Vi har set fl ere tegn, som vi me­ner er rus­si­ske, « si­ger Den­nis Ås­berg.

U- bå­den kan ik­ke ha­ve lig­get i det sven­ske far­vand i ret lang tid, vur­de­rer for­fat­ter og sik­ker­heds­kon­su­lent Jo­akim von Braun, der har set vi­deo­ma­te­ri­a­let. år­sa­ger er ha­va­re­ret, « si­ger han til Expres­sen.

Sid­ste år blev en ubåd ob­ser­ve­ret i Sto­ck­holms skær­gård. I novem­ber 2014 be­kræft ede de sven­ske myn­dig­he­der, at en ubåd hav­de kræn­ket svensk far­vand.

» Jeg kan be­kræft e, at en min­dre ubåd har be­gå­et en un­der­vand­skræn­kel­se af svensk far­vand. Vor konklusion er, at Sve­ri­ge har væ­ret ud­sat for en grov og al­vor­lig kræn­kel­se af en frem­med magt. Det er der in­gen tvivl om, « sag­de Sve­ri­ges for­svars­chef Sver­ker Göran­son ved den lej­lig­hed.

Den­nis Ås­berg og Pe­ter Lin­berg fra Oce­an X team, der fandt vraget

Fo­to: Oce­an X- team

I 1981 grund­stød­te en rus­sisk ubåd i Whi­skey- klas­sen i den sven­ske skær­gård ud for Karlskro­na. Fo­to: Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.