Ja, gym­na­si­et er ik­ke for al­le

BT - - DEBAT - AL­LAN KJÆR ANDERSEN

Rek­tor på Øre­stad Gym­na­si­um

en god idé. På min skole anbefaler vi et gen­nem­snit på 7, men det er ik­ke et krav. Et ka­rak­ter­krav kan væ­re et godt red­skab for vej­le­der­ne i di­a­lo­ger­ne med de un­ge for at kl­ar­gø­re, at det er en bog­lig ud­dan­nel­se, og at det kræ­ver et vist fun­da­ment, før det er en re­le­vant ud­dan­nel­se for en. Det skal ik­ke væ­re et au­to­matvalg at væl­ge gym­na­si­et, men et ve­lover­ve­jet, hvor man ved, hvad det kræ­ver. De skal ik­ke tæn­ke på, hvor al­le de smar­te går, el­ler hvor

DET KAN VÆ­RE

de bed­ste fe­ster er, men på om det er det rig­ti­ge for dem. Hvis man har min­dre end 7, kan det væ­re, at man skal over­ve­je en af de an­dre ud­dan­nel­ser. I dag kan der væ­re ta­le om, at de al­drig har hørt om er­hvervs­sko­ler, så selv­føl­ge­lig skal de i gym­na­si­et.

sig dår­ligt i fol­ke­sko­len, så skal man væ­re for­be­redt på, at der kom­mer end­nu fl ere bog­li­ge fag i gym­na­si­et. Først er det tre år i gym­na­si­et og så 4 el­ler 5 år på en vi­de­re­gå­en­de ud­dan­nel­se, hvor der er me­re af det, de ik­ke gi­der. Der er man­ge ele­ver med rin­ge­re gen-

HVIS MAN KLA­RER

nem­snit end 7, der kla­rer gym­na­si­et. Men det er vig­tigt, at man ved, hvor­dan man for­be­re­der sig bedst til sit ud­dan­nel­ses­valg.

det og får en stu­den­terek­sa­men, og det er jo bed­re end in­gen­ting. Men vi har go­de ud­dan­nel­ser på han­dels­sko­ler og tek­ni­ske sko­ler. En del af vo­res ele­ver kun­ne ha­ve få­et en bed­re ud­dan­nel­se, hvis de gik der i ste­det. Un­der­sø­gel­ser vi­ser og­så, at er der for man­ge sva­ge i gym­na­si­er­ne, så træk­ker det ni­veau­et ned, og så får de dyg­tig­ste lidt min­dre ud af det.

DE FLE­STE KLA­RER

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.