Nej, ud­dan­nel­se hand­ler om lyst

BT - - DEBAT - SIL­KE J. FOGEL­BERG

For­mand for Dan­ske Sko­le­e­le­ver

er­hverv­s­ud­dan­nel­ser og gym­na­si­er skal væ­re li­ge­stil­le­de, så det kræ­ver det sam­me at kom­me ind på beg­ge ud­dan­nel­ser. Li­ge nu er ka­rak­ter­kra­vet på er­hverv­s­ud­dan­nel­ser på 02. Det er me­get fi nt, hvis man har be­stå­et dansk og ma­te­ma­tik og de ge­ne­rel­le fær­dig­he­der, man skal kun­ne i fol­ke­sko­len. 02 vil­le der­for væ­re et pas­sen­de ka­rak­ter­krav. Er­hverv­s­ud­dan­nel­sen og en gym­na­si­al ud­dan­nel­se er ik­ke læn­ge­re li­ge­stil­le­de, hvis kra­vet bli­ver

JEG ME­NER, AT

hø­je­re til gym­na­si­er. Man si­ger så, at gym­na­si­et er bed­re at ta­ge.

om, at har man et snit på over 4, så skal du selv­føl­ge­lig på gym­na­si­et, men har du kun et snit på 02, så kan du kun kom­me ind på er­hverv­s­ud­dan­nel­sen. Er­hverv­s­ud­dan­nel­sen bli­ver til en skral­des­pand, hvor man kan ta­ge hen, hvis man ik­ke er god nok til gym­na­si­et. Det er ær­ger­ligt og et for­kert sig­nal at sen­de til er­hverv­s­ud­dan­nel­ser­ne. Selv­føl­ge­lig er det an­der­le­des at gå på en er­hverv­s­ud­dan­nel­se end på gym­na­si­et, da gym­na­si­er er me­re

DET LY­DER SOM

bog­li­ge. Men det er sta­dig en ung­doms­ud­dan­nel­se, og det er vig­tigt, at man ik­ke skal væ­re bed­re for at kom­me ind der.

ele­ver, det tæn­ker, at det ba­re er fol­ke­sko­len, og at de så kan ta­ge sig sam­men i gym­na­si­et. Der­for er det ær­ger­ligt for de ele­ver, der har den tan­ke­gang. Selv­føl­ge­lig skal de væ­re me­re mo­ti­ve­re­de, men sam­ti­dig skal det ik­ke væ­re ka­rak­te­rer­ne, der af­gør det. Nog­le vil få de­res drøm­me knust. Det hand­ler om ly­sten til at gå i gym­na­si­et, og ik­ke kun om fær­dig­he­der­ne.

DER ER MAN­GE

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.