UD & SE MED BIL TIL HVER EN TID ’’

Bil el­ler tog? Jeg gav fut­te­ren en chan­ce. Og så el­lers tilbage bag rat­tet. Så kan man og­så stå af i Vej­le

BT - - DEBAT -

Med lidt god vil­je og uden syn­der­lig ka­ram­bo­la­ge med ha­stig­heds­græn­sen ta­ger tu­ren fra Her­ning til Ring­s­ted et par ti­mer. I bil. Og in­gen spild­tid i den ene el­ler an­den en­de. Spon­tan be­slut­ning, kø­rer nu, hjem­me om to ti­mer. For­le­den tog jeg to­get på sam­me di­stan­ce. AF­GANG­STI­DER LE­GER MAN ik­ke med, så det er med at væ­re klar til ti­den, in­gen fl e ks der. Ind på ba­ne­går­den og af­gang klok­ken præ­cis dut. Det var så og­så no­gen­lun­de det ene­ste præ­ci­se på den tur. Fi­re ti­mer og tre mi­nut­ter se­ne­re kør­te vi til per­ron i Ring­s­ted. Aircon­di­tion hak­ke­de, loko­fø­rer for­søg­te sig med et vist ser­vi­ce­ni­veau, hver ene­ste gang vi holdt stille. Mest no­get spor­ar­bej­de, og den slags stil­ler man ik­ke spørgs­mål ved. Ran­ge­ring i Fre­de­ri­cia og for­sin­kel­se nord­fra. Kioskvog­nen er spa­ret væk. Kaff eau­to­ma­ten i udu. Nå ja, og en taxa i den an­den en­de. PRI­SEN TA­LER VI ik­ke om. Ej hel­ler wi­fi - for­bin­del­sen. Men rundt reg­net og sam­men­lagt fem ti­mer i DSBdår­ligt hu­mør over, at så en­kel en op­ga­ve, som stats­ba­ner­ne har øvet sig på i så man­ge år, så man­ge gan­ge skal en­de i net­op den fru­stra­tion. For­sin­kel­se samt indadvendt og høj­ti­de­lig ed på al­drig at gø­re det igen. Ind­til næ­ste gang, jeg gi­ver det en chan­ce, når DSB er gå­et fri af ne­ga­ti­ve over­skrift er og ude­luk­ken­de har hø­stet ros i mit Fa­ce­book- fe­ed i en må­ned. Ain’t gon­na hap­pen. DET MÅ BLI­VE bi­len igen næ­ste gang. Og næ­ste gang. Alt imens jeg på tu­ren hen over Vej­le Fjord- bro­en vil fun­de­re over, hvad det egent­lig er for et pro­jekt, den der togfond pus­ler med. Den har i sin­de at plan­te end­nu en bro li­ge ved si­den af bil­bro­en over den smuk­ke­ste fj ord. Så man li­ge­frem kan sid­de i en bil over vand og iagt­ta­ge to­get væ­re for­sin­ket. NÅ NEJ. DEN ek­stra bro og tog­fon­den skal gø­re det hur­ti­ge­re. Mel­lem Aar­hus og Oden­se. Den li­ge linje fra Aal­borg til København med Aar­hus og Oden­se som fi ks­punk­ter. De store by­er. Bro­en over den smuk­ke­ste fj ord skæ­rer Vej­le af ti­me­drift en. Lidt li­ge­som Her­ning i åre­vis har kæm­pet for at kom­me med på det der internet i DSB- re­gi. Wi­fi var for­be­holdt ho­ved­linj­en.

HVAD MED DEN

så­kald­te sam­men- Hvor går græn­sen mel­lem en kom­pli­ment og chi­ka­ne? hængs­kraft ? Ud­kants­dan­mark li­der en stille død. Og by­er som Vej­le og Her­ning skal kæm­pe en brav kamp for at op­ret­hol­de IC4- po­si­tion. Hvor cha­u­vi­ni­stisk og ho­ved­stadstæn­ken­de i fi re lands­de­le kan vi til­la­de os at bli­ve. Hvad be­ret­ti­ger egent­lig de så­kald­te stor­by­er i det di­mi­nu­ti­ve kon­ge­ri­ge til pri­vil­e­giets første­rang og pi­ne­død ti­me­drift på IC- linj­en? Øko­no­mi­en i Togfond DK har det ik­ke for godt, og man aner po­li­tisk løft ede øj­ne­bryn i for­hold til den kon­stan­te be­gun­sti­gel­se af Aal­borg, Aar­hus, Oden­se og København. VI LE­VER I et lil­le land. Her­ning er dansk me­ster i fod­bold, Vej­le bli­ver det ga­ran­te­ret igen. Beg­ge by­er kred­ser om­kring top ti- stør­rel­se. Kan nok væ­re, at DSB og fol­ke­ting ran­ge­rer by­er og be­folk­ning på væ­sent­lig­heds­kri­te­ri­er. Men lad DSB om at ran­ge­re tog. Og Fol­ke­tin­get om at ran­ge­re he­le lan­det på li­ge­vær­dig­he­dens spor. FO­RE­LØ­BIG VIL JEG klam­re mig til bi­len. Og even­tu­elt slå et slag ind for­bi Vej­le in­den bro­en. Eft er­mid­dagskaff e hos fa­mi­li­en og nå frem på den sam­me tid. . .

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.