Er det okay, at fæ­rin­ger dræ­ber grindehvaler?

BT - - DEBAT - På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 20.30 SO­NAR OG MO­TOR­BÅ­DE På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 21.24 VOLD­SOM SLAGT­NING På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 22.05 BLI­VER AF­LI­VET HUR­TIGT På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 22.10 VI GØR DET SAM­ME På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 22.15

Nej

Ja­cob Mik­kel­sen

Phi­lip Pe­ter­sen

Ma­ria Tern­d­rup

Ja

6.335 stem­mer på bt. dk

EN GAM­MEL TRA­DI­TION Fæ­rin­ger har dræbt grindehvaler i så man­ge år. Ja, det ser brutalt ud, men de slår dem ihjel på den mest hu­ma­ne må­de, de kan.

Mor­ten Munk Jen­sen

Drop ar­gu­men­tet om, at det er okay, ba­re for­di de har gjort det i ’ så man­ge år’. Der bli­ver brugt mo­tor­bå­de, so­nar m. m. – og det er vel næp­pe me­to­der, der er hund­re­der af år gam­le. Hvad hu­mant er der i at skræm­me hva­ler­ne ind mod land, bli­ve slæbt op af van­det, for der­eft er at få skå­ret hul i ho­ved, hals og krop, mens de sta­dig­væk er i li­ve? Når hva­ler­ne bli­ver op­da­get, sej­ler de ud og hen­ter dem i land. Der står en mas­se folk klar, som ved, hvad de gør, og hva­ler­ne bli­ver afl ivet me­get hur­tigt. Det er det mest øko­lo­gi­ske kød, du kan få. Skal fæ­rin­ger­ne hel­le­re op­dræt­te hva­ler i små bå­se li­ge­som gri­se i Dan­mark – ad­skildt fra de­res fl ok, ba­re for­di I dan­ske­re ik­ke kan tå­le at se blo­det?

Cathrine Lyk­ke Ny­mann

Som gam­mel land­brugs­me­d­ar­bej­der kan jeg for­tæl­le, at det ser og er li­ge så grimt, når kø­er, gri­se og kyl­lin­ger skal slag­tes.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.