For­sker: Sass ba

Lek­tor Klaus Kjøl­ler er sik­ker på, at Hen­rik Sass Lar­sen skrev bo­gen ’ Den hem­me­li­ge so­ci­al­de­mo­krat’ for at ska­de Bjar­ne Cory­don

BT - - NYHEDER - An­dreas Kar­ker kar­ker@ bt. dk

HEM­ME­LIG FOR­FAT­TER he­le Pe­op­le’s Press’ tro­vær­dig­hed over styr, hvis han blev gre­bet i at ly­ve om det, me­ner Kjøl­ler. Der­ef­ter gen­nem­går lek­to­ren al­le de 47 per­so­ner, der sad i grup­pen på det tids­punkt.

Først fjer­ner han dem, der først kom ind ved val­get i 2011. Så er der 28 tilbage. Her­ef­ter fjer­ner han folk, der har haft so­ci­al­de­mo­kra­ti­ske top­po­ster i he­le pe­ri­o­den, fra val­get i 2011 til bo­gen ud­kom. Der­ef­ter fjer­nes po­li­ti­ke­re, der me­get kraf­tigt har be­dy­ret, at det ik­ke er dem. Så er han ne­de på 13 ’ mistænk­te’.

Der­ef­ter un­der­sø­ger han, hvil­ke per­son­nav­ne og by­nav­ne der op­træ­der mest. Her er ’ Sass’ nr. 2 ef­ter ’ Hel­le’ på li­sten over nav­ne. Blandt by­er er ’ Kø­ge’, hvor Sass kom­mer fra, nr. tre ef­ter ’ Chri­sti­ans­borg’ og ’ København’. Kø­ge er nævnt 22 gan­ge, mens Aar­hus kun er nævnt tre, og Det Sor­te Tårn ot­te gan­ge. Ef­ter at ha­ve fjer­net end­nu fle­re mistænk­te på grund af sprog­lig analyse samt mang­len­de mo­tiv el­ler mang­len­de of­fent­lig pro­fil, står Klaus Kjøl­ler til sidst kun tilbage med én.

Fle­re mistænk­te

sen sam­men med for­man­den Met­te Fre­de­rik­sen og den po­li­ti­ske ord­fø­rer Ni­co­lai Wam­men.

Bo­gen bød ik­ke på af­gø­ren­de po­li­ti­ske af­slø­rin­ger, men gav et sjæl­dent ind­blik i magt­kam­pe, al­li­an­cer og gang­slad­der i det tra­di­tions­ri­ge stats­mi­ni­ster­par­ti. I bo­gen kun­ne man bl. a. læ­se, hvor­dan er­hvervs- og vækst­mi­ni­ster Hen­rik Sass Lar­sen an­gi­ve­ligt har kaldt stats­mi­ni­ster Hel­le Thor­ning- Sch­midt for ’ Bar­bieHel­le’, hvor­dan so­ci­al­de­mo­kra­ten Ole Hæk­kerup har et magt­kort over par­ti­et hæn­gen­de der­hjem­me, og hvor­dan fi­nans­mi­ni­ster Bjar­ne Cory­don er en ’ magtstræ­ber’, der har et horn i si­den på Sass Lar­sen.

Bo­gen har solgt ca. 30.000 ek­sem­pla­rer, og for­fat­te­ren, der al­drig er ble­vet af­slø­ret, har tjent ca. 1,5 mio. kr., der er sat ind på en hem­me­lig kon­to.

Hvor­dan kan du væ­re helt sik­ker på, at det ik­ke er en af de an­dre ho­ved­mistænk­te, der har skre­vet bo­gen?

» Ras­mus Pre­hn har sim­pelt­hen ik­ke de per­son­li­ge kva­li­te­ter, som for­fat­te­ren har. Han har ik­ke det for­nød­ne mod, fræk­hed og ky­nis­me. Og Met­te Gjerskov og Mo­gens Jen­sen har ta­get så skar­pt af­stand fra bo­gen, at det er us­and­syn­ligt, at det skul­le væ­re dem. Man kan godt ly­ve som po­li­ti­ker, men man skal gø­re det på en må­de, så det er mu­ligt se­ne­re at for­kla­re, hvor­for det var nød­ven­digt - li­ge­som An­ders Fogh Ras­mus­sen ( V) løj om sin in­ter­es­se for job­bet som Nato- ge­ne­ral­se­kre­tær. «

Han be­skri­ver og­så, hvor­når bo­gens tekst er skre­vet af fol­ke­tings­med­lem­met, der skri­ver lidt ke­de­ligt, og hvor­når der har væ­ret en ghost- wri­ter in­de over, som er me­re spr­ud­len­de og hu­mo­ri­stisk.

Kræ­ver mod

» Men Sass har og­så hu­mor og sel­viro­ni, og det er og­så nød­ven­digt for at skri­ve så­dan en bog. Det kræ­ver og­så et be­ty­de­ligt mod, for det er me­get ri­si­ka­belt, « si­ger Klaus Kjøl­ler.

F. eks. be­skri­ves det et sted, hvor­dan Sass er kom­plet li­geg­lad med dem, der sid­der på ba­ger­ste ræk­ke i grup­pen og spil­der de­res tid med at snak­ke med væl­ge­re og bag­land. Et an­det sted be­skri­ves det, hvor­dan grup­pens kvin­de­li­ge med­lem­mer fan­ta­se­rer om Sass’ sve­di­ge krop, når de træ­ner i Chri­sti­ans­borgs fit­ness- cen­ter.

Hen­rik Sass Lar­sen op­ly­ser via So­ci­al­de­mo­kra­ter­nes pres­se­tje­ne­ste, at han er bort­rejst på fe­rie, men at han ’ ab­so­lut in­tet har med til­bli­vel­sen af ’ Den hem­me­li­ge so­ci­al­de­mo­krat’ at gø­re.’

TIRS­DAG 28. JULI 2015

Lek­tor Klaus Kjøl­ler fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet er sik­ker i sin sag. Hen­rik Sass Lar­sen er den hem­me­li­ge so­ci­al­de­mo­krat.

Ar­kiv­fo­to: David Leth Wil­li­ams

» Jeg har na­tur­lig­vis in­gen kom­men­ta­rer til, hvem ‘ Den hem­me­li­ge so­ci­al­de­mo­krat’ er, « si­ger for­lags­di­rek­tør Jakob Kvist fra Pe­op­le’s Press.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.