’’

BT - - NYHEDER - Klaus Kjøl­ler, lek­tor

Uf­fe Jør­gen­sen Od­de

ufjo@ bt. dk I le­del­sen af So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne sid­der li­ge nu to mænd, hvor den ene ano­nymt har ud­gi­vet en hel bog for at ge­ne­re den an­den. Det me­ner lek­tor Klaus Kjøl­ler fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, der er eks­pert i po­li­tisk kom­mu­ni­ka­tion.

Han har brugt to må­ne­der på en grun­dig gen­nem­gang af bo­gen ’ Den hem­me­li­ge so­ci­al­de­mo­krat’, der ud­kom i for­å­ret 2014, og skre­vet en 69 si­der lang analyse af bo­gen.

Bo­gen af­slø­re­de en ræk­ke in­ter­ne stri­dig­he­der i par­ti­et. Der­for blev der ind­ledt en jagt på for­fat­te­ren, og der blev gæt­tet på en ræk­ke nav­ne, der kun­ne væ­re for­fat­te­ren, i me­di­er­ne.

Ef­ter sin grun­di­ge analyse er Klaus Kjøl­ler helt sik­ker på, hvem der skab­te rav i den so­ci­al­de­mo­kra­ti­ske ga­de.

» Det er hæ­vet over en­hver tvivl, at for­fat­te­ren til ’ Den hem­me­li­ge so­ci­al­de­mo­krat’ er Hen­rik Sass Lar­sen. Me­nin­gen var at for­hin­dre, at man­den, der be­skri­ves som skur­ken i bo­gen, Bjar­ne Cory­don, skul­le over­ta­ge mag­ten, hvis Hel­le Thor­ningS­ch­midt tab­te val­get. Sass og al­le an­dre tro­e­de jo den­gang, at Thor­ning vil­le li­de et fors­mæ­de­ligt ne­der­lag, og ik­ke at hun vil­le gå frem, som hun gjor­de, og der­ved red­de me­get af sin ære, « si­ger Klaus Kjøl­ler til BT.

Ude­luk­kel­ses­me­to­de

Klaus Kjøl­ler er gå­et me­to­disk frem med en ude­luk­kel­ses­me­to­de. Først be­slut­ter han at tro på for­lags­di­rek­tør Jakob Kvist, der har for­kla­ret, at for­fat­te­ren er et ’ fol­ke­tings­med­lem, der har sid­det i grup­pen læn­ge’. Grun­den til det er, at Kvist vil­le sæt­te ’ Pi­len pe­ger alt­så klart på, at Sass er X. ( for­fat­te­ren, red.) Han er sim­pelt­hen den ene­ste, der er tilbage i grup­pen af mistænk­te,’ skri­ver Klaus Kjøl­ler.

Hans analyse med tit­len ’ Hvem skrev den hem­me­li­ge so­ci­al­de­mo­krat’ har i over et år væ­ret til salg som e- bog på saxo. com, men er ik­ke tid­li­ge­re ble­vet om­talt i me­di­er­ne.

’ Den hem­me­li­ge so­ci­al­de­mo­krat’ vak­te stor op­mærk­som­hed, da den ud­kom, og fle­re med­lem­mer af den so­ci­al­de­mo­kra­ti­ske fol­ke­tings­grup­pe blev mistænkt for at væ­re for­fat­te­ren, bl. a. Ras­mus Pre­hn, Mo­gens Jen­sen og Met­te Gjerskov.

Iføl­ge Klaus Kjøl­ler var bo­gens mo­tiv at for­hin­dre da­væ­ren­de fi­nans­mi­ni­ster Bjar­ne Cory­don i at brin­ge sig i spil til for­mand­spo­sten, hvis der op­stod en ka­o­tisk si­tu­a­tion ef­ter val­get. Bjar­ne Cory­don er nu grup­pe­næst­for­mand og med i le­del- Det er hæ­vet over en­hver tvivl, at for­fat­te­ren til ’ Den hem­me­li­ge so­ci­al­de­mo­krat’ er Hen­rik Sass Lar­sen. Me­nin­gen var at for­hin­dre, at man­den, der be­skri­ves som skur­ken i bo­gen, Bjar­ne Cory­don, skul­le over­ta­ge mag­ten, hvis Hel­le Thor­ning- Sch­midt tab­te val­get. Sass og al­le an­dre tro­e­de jo den­gang, at Thor­ning vil­le li­de et fors­mæ­de­ligt ne­der­lag, og ik­ke at hun vil­le gå frem, som hun gjor­de, og der­ved red­de me­get af sin ære

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.