Ag skan­da­le­bog

BT - - NYHEDER - Kark-/ ufjo

TIRS­DAG 28. JULI 2015

Det er et stort pro­blem for Hen­rik Sass Lar­sen, hvis det bli­ver af­slø­ret, at det er ham, der er for­fat­te­ren til ’ Den hem­me­li­ge so­ci­al­de­mo­krat’ nu, hvor Hen­rik Sass Lar­sen og Bjar­ne Cory­don sid­der sam­men i le­del­sen af So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne, me­ner Klaus Kjøl­ler.

» Det er et hel­ve­de for Sass, hvis det slip­per ud nu, at det er ham, der har skre­vet den bog. Han kan jo ik­ke bru­ge bo­gen til no­get nu. Den kun­ne bru­ges i en si­tu­a­tion, hvor der kom et op­gør ef­ter Thor­ning. Men nu er det jo lyk­ke­des Sass og Met­te Fre­de­rik­sen at sty­re for­lø­bet, så alt er gå­et me­get pænt

Hen­rik Sass Lar­sen op­ly­ser via So­ci­al­de­mo­kra­ter­nes pres­se­tje­ne­ste, at han er på fe­rie, men at han ’ ab­so­lut in­tet har med til­bli­vel­sen af ’ Den hem­me­li­ge so­ci­al­de­mo­krat’ at gø­re.’ Ar­kiv­fo­to: David Leth Wil­li­ams

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.