For­lags­boss: In­gen kom­men­ta­rer

BT - - NYHEDER -

For­lags­di­rek­tør Jakob Kvist fra for­la­get Pe­op­le’s Press, der har ud­gi­vet bo­gen, øn­sker ik­ke at ud­ta­le sig om, hvem for­fat­te­ren bag ‘ Den hem­me­li­ge so­ci­al­de­mo­krat’ er.

» Jeg har na­tur­lig­vis in­gen kom­men- ta­rer til, hvem ‘ Den hem­me­li­ge so­ci­al­de­mo­krat’ er. Men jeg vil si­ge, at Klaus Kjøl­ler fle­re gan­ge har ud­talt sig sik­kert og med stor au­to­ri­tet om for­skel­li­ge nav­ne. Det er ik­ke før­ste gang, at han med stor sik­ker­hed ud­pe­ger en el­ler an­den til at væ­re for­fat­te­ren. «

Så du vil hver­ken be- el­ler af­kræf­te det, Klaus Kjøl­ler si­ger? » Nej. « Det vir­ker ik­ke som om, at du til­læg­ger Klaus Kjøl­ler, der har la­vet den her gen­nem­gang på ca. 60 si­der, sær­lig stor ind­sigt?

» Det vil jeg ik­ke si­ge. Jeg no­te­rer mig ba­re, at han har gæt­tet fle­re gan­ge. «

Kun­ne man fo­re­stil­le sig, at der kom­mer en to’er?

» Det kan man al­drig vi­de, men det er helt op til for­fat­te­ren, hvor­dan al­ting går. «

Du vil ik­ke si­ge no­get om, hvor­vidt Klaus Kjøl­ler er tæt på, langt fra el­ler…?

» Nej, det vil jeg ik­ke. Jeg vil ba­re min­de om, at det ik­ke er før­ste gang, at han gæt­ter, « si­ger Jakob Kvist.

kark-/ ufjo

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.