’ Ju­bii, jeg er gravid’

Astrid Krag ( S) ven­ter sit tred­je barn

BT - - NYHEDER - In­ge­li­se Skryd­strup isk@ bt. dk

POLITIKERLIV

For et år si­den gik der ryg­ter på Chri­sti­ans­borg om, at Astrid Krag var gravid. Det var hun ik­ke. Det er hun til gen­gæld nu, men in­gen har op­da­get det.

» Jeg har fak­tisk li­ge gen­nem­ført min tred­je valg­kamp som gravid. Jeg var gravid med Mal­te, da jeg blev sund­heds­mi­ni­ster i 2011 og gravid med Kar­la, da jeg blev valgt til Fol­ke­tin­get i 2007. Nu måt­te jeg så gen­nem­fø­re end­nu en valg­kamp som gravid, selv­om det ik­ke li­ge var plan­lagt på den må­de. Men gravi­di­te­ten var plan­lagt, og vi glæ­der os al­le så me­get, « si­ger Astrid Krag, der har væ­ret sam­men med sin mand An­dreas Se­e­bach si­den 2003, hvor de mød­te hin­an­den på statskund­skabs- stu­di­er­ne.

Astrid Krag er i dag So­ci­al­de­mo­kra­ter­nes æl­dre- og ind­føds­retsord­fø­rer. Hun fik et ka­non­valg med 15.000 stem­mer ved fol­ke­tings­val­get i ju­ni. Selv har hun gen­nem­gå­et en stor for­an­dring ef­ter sin del­ta­gel­se i tv- pro­gram­met ’ Vild med dans’ i ef­ter­å­ret. I dag ve­jer hun ik­ke et gram for me­get og er i sit livs form. Hun hol­der nem­lig fast i de sun­de va­ner fra dan­se­ti­den. Hun er gravid i fem­te må­ned og ven­ter fa­mi­li­ens tred­je barn til de­cem­ber.

In­gen så ma­ven

» Der er ik­ke en ene­ste, der har op­da­get, at jeg er gravid, selv­om ma­ven var ty­de­lig i valg­kam­pen.

Til gen­gæld fik jeg he­le ti­den kom­pli­men­ter for mit vægt­tab. Da jeg skul­le dan­se med 3Fs for­mand un­der Fol­ke­mø­det på Born­holm i ju­ni, var jeg sik­ker på, at det vil­le bli­ve op­da­get. Men igen fik jeg kun kom­pli­men­ter for mit vægt­tab, « for­tæl­ler Astrid Krag.

Da Fol­ke­tin­get en­de­lig luk­ke­de ned for ferien i be­gyn- del­sen af juli, tog Astrid på tre ugers fe­rie i ud­lan­det med sin mand An­dreas Se­e­bach og bør­ne­ne Kar­la ( 6) og Mal­te ( 3 ½ ) .

Bør­ne­ne snak­ker al­le­re­de med ’ ma­ven’ og glæ­der sig til den lil­le ny, som de og­så først har hørt om for­ny­lig.

» Det er skønt at væ­re gravid og jeg har det rig­tig godt. Jeg kan mær­ke, at det klart og­så er en for­del af væ­re i god form, når man er gravid. Jeg var ind imel­lem død­træt un­der valg­kam­pen, men jeg har og­så få­et mas­ser af ener­gi af at kom­me ud at mø­de folk. For­de­len har væ­ret, at der he­le ti­den er sket no­get, så jeg kun sjæl­dent har haft tid til at mær­ke træt­he­den. «

En an­den kon­se­kvens af det sun­de liv er, at Astrid Krag og­så har væ­ret nødt til at kø­be nyt gravi­di­tet­støj, for det gam­le er alt for stort. Men el­lers vil der ik­ke kom­me de store æn­drin­ger med fa­mi­lie­for­ø­gel­sen.

» Vi bli­ver bo­en­de, hvor vi bor, men jeg vil over­ve­je at ta­ge bar­selsor­lov den­ne gang. Hel­dig­vis har al­min­de­li­ge fol­ke­tings­med­lem­mer mu­lig­hed for at ta­ge et års bar­sel som al­le an­dre, så det vil jeg over­ve­je den­ne gang. Men alt det har jeg slet ik­ke få­et sat mig ind i end­nu, « si­ger Astrid Krag. Hun er selv ud af en sø­sken­de­flok på tre og har med eg­ne ord væ­ret ’ skruk’, si­den hun var 15 år.

Astrid Krag og An­dreas Se­e­bach blev gift i 2008, da de skul­le ha­ve dat­te­ren Kar­la. Si­den er lil­le­bror Mal­te kom­met til, og den lil­le fa­mi­lie har al­tid væ­ret en travl én af slagsen. Fo­to: Ni­els Ahl­mann Ole­sen

Astrid Krag hol­der for­men fra ’ Vild med dans’, så hun har måt­tet kø­be nyt tøj un­der gravi­di­te­ten.

Fo­to: Ni­els Ahl­mann Ole­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.