34- årig læ­rer ta­ger over

BT - - NYHEDER -

SUP­PLE­ANT

Det er 34- åri­ge Kas­per Roug fra Naks­kov, der får til­bud om at kom­me i Fol­ke­tin­get un­der Astrid Krags bar­sel.

Kas­per Roug var Lol­land­kred­sens helt store so­ci­al­de­mo­kra­ti­ske stem­me­slu­ger med 4257 per­son­li­ge stem­mer ved val­get. Fak­tisk fik han fle­re stem­mer end tid­li­ge­re fø­de­va­re­mi­ni­ster Met­te Gjerskov i Sjæl­lands Stor­kreds, men på grund af valg­tek­nik end­te hun al­li­ge­vel med at sik­re sig plad­sen i Fol­ke­tin­get. Nu får Kas­per Roug så al­li­ge­vel chan­cen.

Kom­mer fra Naks­kov

Han er født og op­vok­set i Naks­kov på Lol­land, hvor han og­så gik i gym­na­si­et. Da stu­den­ter­hu­en var sik­ret, var han sol­dat et par år og var bl. a. ud­sta­tio­ne­ret i Ko­so­vo som ty­ve- årig i 2001.

I valg­kam­pen var han for­ta­ler for ’ et li­ge Dan­mark’ og pro­ble­ma­ti­se­re­de blandt an­det, at ’ yder­lig­gen­de’ lands­de­le ik­ke er en na­tur­lig del af ud­vik­lin­gen, men et po­li­tisk valg.

Kas­per Roug er op­rin­de­lig ud­dan­net læ­rer, med ef­ter­føl­gen­de kan­di­dat fra RUC. Si­den 2006 har han ar­bej­det på hf ved VUC Stor­strøm.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.