’ Det vil­le væ­re vær­re uden os’

Fol­ke­tings­med­lem og lo­kal­po­li­ti­ker René Chri­sten­sen af­vi­ser, at DF kom­mer med tom­me løft er, når man lover bed­re æl­dre­vel­færd og sam­ti­dig stem­mer for nedskæ­rin­ger

BT - - NYHEDER - Mat­hil­de Gra­ver­sen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

NEDSKÆ­RIN­GER

Dansk Fol­ke­par­ti for­sva­rer nedskæ­rin­ger på æl­dre­om­rå­det med, at det vil­le væ­re end­nu vær­re, hvis ik­ke par­ti­et var der.

Par­ti­et har or­dent­li­ge for­hold for de æl­dre som en af si­ne mær­kesa­ger, men iføl­ge en op­gø­rel­se fra Po­li­ti­ken Re­search har DF væ­ret med til at stem­me for nedskæ­rin­ger i sam­men­lagt 57 ud af de 66 kom­mu­ner, hvor ud­gift er­ne per æl­dre bor­ger er ble­vet sæn­ket.

Men uden par­ti­et vil­le det alt­så se vær­re ud, me­ner fi - nansord­fø­rer René Chri­sten­sen ( DF).

» Der er in­gen tvivl om, at hvis Dansk Fol­ke­par­ti ik­ke sad med ved bor­det i kom- mu­ner­ne, så vil­le det væ­re nog­le helt an­dre nedskæ­rin­ger. Og når man er ble­vet valgt til en kom­mu­nal­be­sty­rel­se, skal man jo væl­ge, om man vil sæt­te sig på ba­ger­ste ræk­ke og væ­re de su­re og stem­me imod, el­ler om man vil væ­re dem, der ta­ger det an­svar, som skal til, « si­ger DFpo­li­ti­ke­ren, der selv er med­lem af Guld­borgs­und Kom­mu­nal­be­sty­rel­se.

Ta­ger an­svar

» Jeg skal jo ik­ke kun­ne sva­re på, hvad der sker i al­le lan­dets 98 kom­mu­ner. Men der er in­gen tvivl om, at når Dansk Fol­ke­par­ti stil­ler op til valg, er det for at ta­ge an­svar, « til­fø­jer René Chri­sten­sen.

Han har selv stemt for nedskæ­rin­ger i Guld­borgs­und Kom­mu­ne. Ads­purgt di­rek­te om hvor­for, sva­rer han:

» Ud­for­drin­gen i Guld­borg- hvis vi ik­ke var der, var der man­ge af de her be­spa­rel­ser, der hav­de væ­ret fo­re­ta­get på en helt an­den må­de, « si­ger René Chri­sten­sen.

I Æl­dre Sa­gen un­der­stre­ger un­der­di­rek­tør Mi­cha­el Teit Ni­el­sen, at det ik­ke kan nyt­te no­get, at po­li­ti­ker­ne på Chri­sti­ans­borg lover en mas­se, som kom­mu­nal­po­li­ti­ker­ne eft er­føl­gen­de si­ger, der ik­ke er råd til.

’ Ulæk­ker stan­dard’

» I nog­le kom­mu­ner får de æl­dre gjort ba­de­væ­rel­set rent hver tred­je uge. I an­dre kom­mu­ner får æl­dre skift et sen­ge­tøj hver fj er­de uge. Det er en ulæk­ker stan­dard, « si­ger han.

I Jam­mer­bugt Kom­mu­ne har lo­kal­po­li­ti­ke­re si­den 2011 sam­men­lagt skå­ret en fj er­de­del af æl­dre­om­rå­det. Fol­ke­tings­med­lem for Dansk Fol­ke­par­ti Mor­ten Ma­ri­nus Jør­gen­sen er og­så vi­ce­borg­me­ster i Jam­mer­bugt Kom­mu­ne, hvor han har stemt for nedskæ­rin­ger. Han på­pe­ger, at der er skå­ret på grund af halv­tom­me ple­je­hjem.

» Det er be­stemt ik­ke me­nin­gen, at be­spa­rel­ser­ne skal ram­me æl­dre­vel­fær­den, « si­ger han til Po­li­ti­ken.

Dansk Fol­ke­par­tis næst­for­mand Pe­ter Skaarup, af­vi­ser, at par­ti­top­pen lover de æl­dre nog­le for­hold, som par­ti­fæl­ler i kom­mu­ner­ne ik­ke kan leve op til.

Le­der si­de 4

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.