Dis­ney- ag­tigt syn på dyr

BT - - NYHEDER - Jakob Chor Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau Fo­to: Claus Bech

MA­RI­US- EF­FEKT

Den år­li­ge slagt­ning af grindehvaler på Færø­er­ne har ud­løst sær­de­les skar­pe re­ak­tio­ner fra dy­re­ven­ner ver­den over. Fak­tisk har vre­den så­gar ud­krystal­li­se­ret sig i vold­som­me pro­te­ster, her­un­der død­strus­ler, til dan­ske po­li­ti­ke­re.

Iføl­ge vi­den­ska­be­lig di­rek­tør i Kø­ben­havns Zoo Bengt Holst skyl­des det et ure­a­li- stisk og Dis­ney- ag­tigt syn på dyr.

» Det ak­ti­ve­rer vo­res be­skyt­ter­trang, når vi ser for­svars­lø­se dyr bli­ve slag­tet el­ler afl ivet. Vi und­la­der at se det i den re­le­van­te sam­men­hæng. Der­for får vi og­så nog­le me­get kraft ige ma­ve­re­ak­tio­ner på det. Folk tæn­ker sim­pelt­hen ik­ke ra­tio­nelt, « si­ger Bengt Holst, der modt­og op mod 40 død­strus­ler, mens de­bat­ten om afl iv­nin­gen af giraff en Ma­ri­us var på sit hø­je­ste.

» Jeg har ta­get det mest som Der dræ­bes hvert år ved driv­fangst mel­lem 0 og 1.300 grindehvaler på Færø­er­ne, i gen­nem­snit ca. 800 grindehvaler år­ligt. Grin­de­hval­kød er stærkt foru­re­net af kvik­sølv og an­dre ska­de­li­ge ke­mi­ske stoff er. Sund­hedsmyn­dig­he­der på Færø­er­ne har der­for be­skre­vet kø­det som ueg­net til men­ne­ske­fø­de. et øje­bliks gal­de, men det er jo gan­ske al­vor­ligt, « si­ger han.

René Chri­sten­sen er fi­nansord­fø­rer for DF i Fo­ke­tin­get, men og­så kom­mu­nal­be­sty­rel­ses­med­lem i Guld­borgs­und, hvor han har stemt for nedskæ­rin­ger.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.