’’

BT - - NYHEDER - René Chri­sten­sen, fi nansord­fø­rer for Dansk Fol­ke­par­ti

Hvis vi ik­ke var der, var der man­ge af de her be­spa­rel­ser, der hav­de væ­ret fo­re­ta­get på en helt an­den må­de sund Kom­mu­ne er, at den har haft en svær øko­no­mi. Det har bå­de væ­ret på sko­le­om­rå­det, bør­ne­om­rå­det og æl­dre­om­rå­det. Og her har vi set på, hvor­dan vi får øko­no­mi­en til at hæn­ge sam­men, med åb­ne øj­ne. «

Kan du for­stå, at det kan ly­de hult, når I i Dansk Fol­ke­par­ti si­ger, I kæm­per for de æl­dre, og I så sam­ti­dig stem­mer for aft aler, der for­rin­ger de æl­dres vil­kår?

» Nej på in­gen må­de, for

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.