En­de­lig: Som­mer i næ­ste uge

BT - - NYHEDER - Ni­els Pe­der­sen niep@ bt. dk Fo­to: Mor­ten Du­e­holm

BED­RE VEJR

Regn. Blæst. Kul­de. Der er ik­ke man­ge an­dre end char­ter­bran­chen, som jub­ler over den dan­ske som­mer i øje­blik­ket.

Og­så i den­ne uge får du me­re brug for regntøj end sol­bril­ler og ba­de­tøj, men der­eft er ser det en­de­lig ud til, at so­len og som­mer­tem­pe­ra­tu­rer­ne ven­der tilbage.

» Det ser ud til, at vi får nog­le rig­tig go­de da­ge mandag, tirs­dag og ons­dag i næ­ste uge med en del sol og tem­pe­ra­tu­rer op til 25 gra­der i den sy­døst­li­ge del af lan­det, « si­ger vagt­chef hos DMI Ste­en Ras­mus­sen til BT og un­der­stre­ger, at og­så han har læng­tes eft er no­get me­re sol og var­me.

Og­så DMIs sven­ske og nor­ske kol­le­ger lover bed­re vejr i Dan­mark i næ­ste uge. Sven­ske SMHI lover ek­sem­pel­vis he­le 26 gra­der i Oden­se på næ­ste tirs­dag.

År­sa­gen til, at vej­ret langt om læn­ge bli­ver me­re som­mer­ligt, er, at det lav­tryk, som i øje­blik­ket hol­der Dan­mark i et gråt jer­n­greb, be­gyn­der at slip­pe sit greb mod slut­nin­gen af den­ne uge.

» Det bli­ver en grå, blæ­sen­de og våd uge. Men fra på tors­dag be­gyn­der det at se bed­re ud. Et høj­tryk vil eft er­hån­den bre­de sig ind over Dan­mark og gi­ve bed­re og me­re sta­bilt vejr, « ly­der vagt­che­fens loven­de prog­no­se.

Al­le­re­de fra på fre­dag aft ager blæ­sten, i we­e­ken­den sti­ger tem­pe­ra­tu­ren, og fra be­gyn­del­sen af næ­ste uge bli­ver det alt­så langt om læn­ge som­mer­vejr igen. Men dog ik­ke i he­le lan­det.

» I det nord­ve­st­li­ge Jyl­land vil det sta­dig væ­re no­get køli­ge­re, « si­ger Ste­en Ras­mus­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.