For lang­be­net til mil­jø­rig­tig mi­ni­ster­bil

BT - - NYHEDER -

Lars Chri­sti­an Lil­le­holt ( V) er en høj mand. 2,03 me­ter må­ler den nyud­nævn­te ener­gi- for­sy­nings- og kli­ma­mi­ni­ster helt præ­cist, og en så­dan skik­kel­se gør sig dår­ligt i en Tesla el­bil. Af sam­me grund har mi­ni­ste­ren set sig nødsa­get til at ud­skift e den mil­jø­rig­ti­ge bil, som den tid­li­ge­re ener­gi­mi­ni­ster Martin Li­de­gaard ( R) ind­køb­te i 2013, med en Au­di A8, skri­ver Ek­stra Bla­det.

Au­di’en er i øv­rigt lånt fra Han­dels- og Ud­vik­lings­mi­ni­ste­ri­et, som en li­ge­le­des lang­be­net Mo­gens Jen­sen ( S) har la­det sig frag­te rundt i.

Martin Li­de­gaard ind­køb­te den mil­jø­ven­li­ge Tesla- bil, for at Ener­gi- og Kli­ma­mi­ni­ste­ri­et kun­ne gå for­re­st i be­stræ­bel­ser­ne på at re­du­ce­re CO2­ud­led­nin­gen. Mi­ni­ster­bi­ler­ne bli­ver i vidt om­fang brugt som rul­len­de kon­to­rer, og af sam­me grund er det ik­ke uden be­tyd­ning, om der er plads til mi­ni­ste­ren, så­vel som til com­pu­ter, te­le­fon og do­ku­men­ter.

Iføl­ge Ek­stra Bla­det er Lars Chri­sti­an Lil­le­holt i øv­rigt den hø­je­ste mi­ni­ster i dan­marks­hi­sto­ri­en. Han slår ak­ku­rat Svend Auken, der var 2,02 cen­ti­me­ter høj. BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.