Dansk kvin­de dræbt på fe­ri­eø

BT - - NYHEDER - Jon Kir­ke­terp Jør­gen­sen jo­jr@ bt. dk

DØDS­FALD

En 71- årig dansk kvin­de er fun­det dræbt på fe­ri­eø­en Gozo, der er en del af Mal­ta. Det skri­ver den mal­te­si­ske tv- sta­tion TV Mal­ta og fl ere an­dre lo­ka­le me­di­er.

En 71- årig dansk kvin­de har væ­ret sav­net på Gozo si­den fre­dag kl. 16, og iføl­ge me­di­et er det den­ne kvin­de, der blev fun­det søn­dag om­kring kl. 13.15. Kvin­den var iføl­ge Ti­mes of Mal­ta på fe­rie med sin fa­mi­lie, og det var hen­des svi­ger­søn, der meld­te hen­de sav­net.

Ube­kræft et iden­ti­tet

Det mal­te­si­ske

po­li­ti har end­nu ik­ke be­kræft et, om det er den sav­ne­de kvin­de, der er ble­vet fun­det. Men en tals­per­son ved det lo­ka­le po­li­ti, Sil­vio Valletta, si­ger iføl­ge Ti­mes of Mal­ta, at den dan­ske kvin­de er den ene­ste sav­ne­de per­son på Gozo .

I går mor­ges blev kvin­den iføl­ge det mal­te­si­ske me­die ob­du­ce­ret. Un­der­sø­gel­sen vi­ste, at hun hav­de mær­ker eft er slag i ho­ve­d­et og på krop­pen. Ob­duk­tio­nen kun­ne dog ik­ke af­gø­re, hvad kvin­den var død af. Kvin­dens død bli­ver dog be­trag­tet som mistæn­ke­lig, og skal der­for un­der­sø­ges nær­me­re, op­ly­ser det mal­te­si­ske po­li­ti.

Iføl­ge TV Mal­tas kil­der me­ner eft er­for­sker­ne, at kvin­den var ble­vet rø­vet. Hun blev fun­det uden tøj på, og hun mang­le­de des­u­den sin hånd­ta­ske, der skul­le in­de­hol­de 300 eu­ro, hen­des pas og te­le­fon.

Vagt­ha­ven­de hos Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­ets Bor­ger­ser­vi­ce be­kræft er over for BT, at ’ en dansk stats­bor­ger sav­nes på Mal­ta’. De kan dog ik­ke

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.